Hvem ender med å bli valgt som representanter?
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

Representanter til landsmøtet

I henhold til NTLs vedtekter § 10 nr. 5 skal lister over valgte representanter sendes forbundet senest 5 uker før landsmøtet starter, altså innen mandag 3. oktober. Utgangspunkt for representasjonsretten er antall betalende medlemmer i foreninger/landsforeninger ved utgangen av 4. kvartal 2021.

Ifølge vedtektenes § 10.4 består landsmøtet av valgte representanter fra foreninger og landsforeninger, representanter for studentmedlemmene, samt forbunds- og landsstyrets medlemmer. Avdelingene er indirekte representert gjennom sine respektive landsforeninger.

Antall representanter hvert organisasjonsledd kan stille med finner du i representasjonsnøkkelen i rundskriv A3/2022.

Skjema for fullmakter til å møte på landsmøtet blir sendt ut senere. Fullmaktsskjemaene skal i henhold til vedtektenes § 10 - 5 returneres til forbundet innen 5 uker før landsmøtets start, dvs. senest 3. oktober.

 

Landsforeninger
Organisasjonsledd som er gitt status som landsforening, kan ved valgene benytte ett av nedenstående alternativer:

Representantene velges på landsforeningens representantskapsmøte, samtidig som foreløpig eller endelig sakliste til landsmøtet behandles.

Før representantskapsmøtet skal avdelingene gis mulighet for å komme med forslag til representanter. De innkomne forslag behandles av landsforeningens styre/valgkomité, som lager en innstilling overfor representantskapet. Det vises i denne forbindelse til forbundets formålsparagraf (§ 3), tredje strekpunkt, hvor det heter: "- sikre medinnflytelse, likeverd og likestilling mellom kjønnene".

Landsforeninger som ikke skal avholde ordinært representantskapsmøte før landsmøtet, skal gjennomføre valget på følgende måte: Avdelingene gis anledning til å foreslå representanter til landsmøtet. De innkomne forslag behandles av en valgkomité som foretar en innstilling overfor landsforeningens styre. Landsforeningens styre foretar det endelige valget av representanter.

Er det nødvendig å innkalle eventuelt ekstraordinært representantskapsmøte for å foreta valgene, må landsforeningen selv ta kostnadene med dette.

Valg av representanter til landsmøtet kan ikke gjøres på medlems- ellers årsmøter i avdelingene, men avdelingene har forslags- og innstillingsrett etter punktene 5.1.1 og 5.1.2.

 

Foreninger
Organisasjonsledd som er gitt status som forening, velger representanter til landsmøtet slik:

Representantene velges på foreningens årsmøte, samtidig som foreløpig eller endelig sakliste til landsmøtet behandles. I de tilfeller hvor tidspunktet for foreningens årsmøte ikke kan tilpasses den ordinære saksbehandlingen før landsmøtet, kan valgene gjøres på medlemsmøte hvor foreløpig eller endelig sakliste til landsmøtet behandles.

Før valgene skal medlemmene ha fått mulighet til å komme med forslag på representanter. De innkomne forslagene skal behandles av foreningens styre/valgkomité, som lager en innstilling overfor valgmøtet. Vi vil i forbindelse med dette vise til NTLs formålsparagraf (§ 3), tredje strekpunkt, hvor det heter: "- sikre medinnflytelse, likeverd og likestilling mellom kjønnene".

 

Generelt

Vi minner om reglene for hvem som er valgbare. Ifølge vedtektenes § 10.4 gjelder dette kun medlemmer som har vært organisert i forbundet eller i andre LO-forbund i minst 9 måneder før landsmøtet. Videre forutsettes det er at medlemskapet (dvs. kontingenten) er i orden for alle representanter. Yrkesaktive representanter må være i arbeid innenfor forbundets organisasjonsområde. Lærlinger og pensjonistmedlemmer er også valgbare.

Representantene må før valgene gjøres oppmerksom at de må være til stede under hele landsmøtet. Representanter kan ikke regne med å få innvilget permisjoner til familiebesøk, forhandlingsmøter med arbeidsgiver eller møter som har tilknytning til arbeidssituasjonen. Regler om dette vil bli tatt inn i møtets forretningsorden.

Dere vil i god til få tilsendt egne skjemaer for fullmakter til å møte på landsmøtet, det vil si melding om hvem som er valgt som representant(er).

Vi ber organisasjonsleddene merke seg alle tidsfrister som blir oppgitt og planlegge sine aktiviteter etter dette.

Mer om valg av representanter finner dere bakerst i Normalvedtekter for organisasjonsledd.

Tema
NTLs organisasjon