Ikke yrkesaktive medlemmer

Sluttpakke fra arbeidsgiver, uten nytt arbeidsforhold: Betaler kr 100 i tilknytningsavgift pluss premie for LOfavør Kollektiv Hjem-forsikring. Situasjonen må dokumenteres ved å sende inn kopi av kontrakten som angir tidsavgrensningen.

Ventelønn/vartpenger: Betaler kr 60 i tilknytningsavgift pluss premie for kollektiv hjemforsikring.

Permittert/arbeidsledig (mottar dagpenger): Betaler kr 60 i tilknytningsavgift pluss premie for kollektiv hjemforsikring.

Arbeidsavklaringspenger: Gratis medlemskap (samme vilkår som for pensjonister). Dokumenteres ved å sende inn kopi av vedtaket om arbeidsavklaringspenger. LOfavør Kollektiv Hjem-forsikring er inkludert for de som har vært tilknyttet og betalt premie sammenhengende de siste 10 år. I motsatt fall betaler du premie for LOfavør Kollektiv Hjem-forsikring.

Midlertidig uføre etter vedtak fra Statens pensjonskasse: Gjelder samme vilkår som for dem som har Arbeidsavklaringspenger (se over). Husk å sende inn dokumentasjon.

Se også: Gjeldende priser for LOfavørforsikringene