I dybden: Medbestemmelse under NPM

Medbestemmelsen på arbeidsplassen er nedfelt i hovedavtalene i de ulike tariffområdene, men disse bestemmelsene følges ikke alltid slik de skal. Nye styringsformer er en utbredt trend i offentlig forvaltning. Hvordan påvirker disse trendene muligheten for medbestemmelse og tillitsvalgtes rolle?

NTL har en arbeidsgruppe som ser nærmere på de nye styringsformene i offentlig sektor. Våren 2012 legger de fram en rapport om de nye styringsformene og NTLs strategi på dette feltet. Utvalget er sammensatt at tillitsvalgte fra NTLs organisasjonsledd. Du vil finne mer informasjon på ww.ntl.no om denne rapporten når den foreligger.

De Facto laget i 2010 en rapport om medbestemmelse under nye styringsformer med Skatteetaten som casestudium. Rapporten analyserer tre endringsprosesser i Skatteetaten: outsourcingen av scanningen av selvangivelser, sentraliseringen av arbeidet med arveavgift og en organisasjonsendringi Avdeling for kontroll og rettsanvendelse i Skatt øst. Hvert av casene illustrerer endrede vilkår for medbestemmelse som følge av reformene.

NTL-dagene 2012 setter fokus på medbestemmelsen under nye styringsformer og spør: Hva innebærer de nye styringsformene for tillitsvalgte. Spørsmålet tilnærmes både fra akademia ved Kjell Arne Røvik, Dag Runar Jacobsen og Tian Sørhaug, og fra den hverdagen på den enkelte arbeidsplass, representert ved NTL-tillitsvalgte og ledelsesrepresentanter fra UDI, NAV og UiO.