I dybden: Markedsstyring i staten

NTLs markedsstyringskonferanse i februar 2013 satte markedsstyringen i staten på dagsorden. Statsråd, virksomhetsledere, tillitsvalgte og medlemmer diskuterte konklusjonene fra NTLs markedsstyringsrapport fra 2012. Rapporten dokumenterer utviklingen av markedsstyring i staten og stiller seg kritisk til denne utviklingen. Med eksempler fra en rekke NTL-organiserte virksomheter viser rapporten konsekvensene markedsstyringen har både for tjenesteleveransen og for arbeidsvilkårene i de statlige virksomhetene.

 

Markedsstyring er en betegnelse på styringsmåter i offentlig sektor som er hentet fra private virksomheter, og som ofte tar i bruk markedsmekanismer. Privatisering, konkurranseutsetting, outsourcing og bestiller- og utførermodeller er eksempler på markedsstyring.

Rapporten er laget for å sammenstille kunnskap om styringsutfordringer i staten og besvarer tre spørsmål: Hva vil NTL med offentlig sektor, hva er dagens situasjon, og hvordan kommer vi til den ønskede situasjonen?

NTL er kritisk til bruken av markedsstyring i staten av flere grunner. NTL ønsker å bruke ressursene i offentlig sektor på en best mulig måte. Rapporten illustrerer hvordan markedsstyringen motvirker dette. Rapporten viser også at markedsstyring i offentlig sektor svekker den norske modellen med trepartssamarbeid, ved at både folkevalgtes og tillitsvalgtes roller reduseres. Mange NTL-medlemmer opplever at markedsstyringen hindrer dem i å løse arbeidsoppgavene på beste måte, og bidrar til at arbeidsmiljøet blir dårligere.

NTL ønsker en offentlig sektor basert på folkevalgt styring, tilstrekkelige ressurser, en organisering som fremmer samarbeid, innsyn og videreutvikling, og en tjenesteproduksjon som bidrar til økt livskvalitet for den enkelte og kompetanse og verdiskapning for samfunnet.

Rapporten ser nærmere på endel konkrete utviklingstrekk i offentlig forvaltning. Blant disse er:

- Mål- og resultatstyring
- Privatisering, outsourcing og konkurranseutsetting
- Bestiller- og utførermodeller
- Forretningsbaserte regnskap i offentlig sektor
- Medbestemmelse
- Midlertidig ansatte
- Konsulentbruk i staten

Disse temaene tas opp både generelt og med henvisning til konkrete virksomheter og sektorer i NTLs organisasjonsområde. Blant disse er :

- Universiteter og høgskoler
- Skatteetaten
- Forsvarsbygg
- NAV
- Arbeidstilsynet
- UDI
- Forskningsinstituttene
- Statens vegvesen
- Mesta
- Ruter
- Konsentra
- Forsvaret
- DSS

Rapportenkonkluderer med endel tiltak som kan brukes på tvers av etater for å skape en bedre offentlig sektor. Utvalget foreslår blant annet bedre fokus på utdanning og opplæring av ansatte, konsekvensanalyser i forkant av og evalueringer i etterkant av omstillinger, sterkere politisk styring gjennom tildelingsbrev og en språkbruk som framhever de positive sidene ved offentlig sektor framfor låneord fra næringslivet.