Tema: Medbestemmelse og omstilling

ropert-green.jpg

Da medbestemmelse for ansatte ble kjempet fram av fagbevegelsen i forrige århundre var argumentasjonen at det ville styrke demokratiet.

Økt innflytelse for den enkelte arbeidstaker over avgjørelser som er av betydning for vedkommendes arbeidssituasjon, vil styrke vårt samfunns demokratiske fundament. Slike "avgjørelser som er av betydning" kan gjelde den daglige organiseringen av arbeidet, men først og fremst handler de om fastlegging av virksomheters overordnede strategier, mål og praksiser. Denne formen for demokratisk medbestemmelse kan ikke den enkelte arbeidstaker utøve alene. Den handler derfor også om representativ makt over og innflytelse på virksomheters overordnede beslutninger, ikke bare om muligheten til å velge rekkefølgen på de fastsatte arbeidsoppgavene.

I privat sektor er slik medbestemmelse utvilsomt en utvidelse av demokratiet fordi alternativet er eiermakt. I offentlig sektor er dette noe mer problematisk fordi alternativet kan være politisk styring, samtidig er det i dag stadig større grad av ledelsesstyring i den enkelte virksomhet frikoblet fra dennes samfunnsoppdrag. Avgrensingen av områdene for statsansattes medbestemmelsesrett mot politiske beslutninger har derfor alltid vært omstridt. De ansatte kan naturlig nok ikke ha medbestemmelse over de statlige virksomhetenes "overordnede" politiske mål.
Derimot er det helt legitimt at de krever medbestemmelse over hvordan disse målene skal nås og ikke minst om hvordan statlige virksomheter organiseres og drives for å nå dem. I 1980 ble derfor Hovedavtalen om medbestemmelse i staten inngått. Det er et forhandlingssystem der tjenestemannsorganisasjonene representerer de ansatte på ulike nivåer i virksomhetene.

Offentlig sektor er under stadig endring, og offentlig sektor videreutvikles best gjennom aktiv bruk av de ansattes kunnskap. Når de ansatte og tillitsvalgte deltar i prosessene sikres et bredere og bedre grunnlag for de beslutningene som tas.
Medbestemmelse er viktig for å opprettholde gode offentlige tjenester, samtidig som de ansattes interesser ivaretas.

NTL vil arbeide for å videreutvikle de ansattes rett til medbestemmelse og innflytelse på arbeidsplassene, og ønsker å styrke avtalene som er inngått sentralt og lokalt.
Avtaleverket må sikre at medbestemmelsen ivaretas og utøves på alle organisatoriske nivå, uavhengig av virksomhetens styringsmodell eller struktur.

NTL krever at tjenestemannsorganisasjonene i staten får en formalisert rett til deltakelse i styringsdialogen mellom departementer og virksomheter for å ivareta medbestemmelsen til de ansatte i virksomhetene.

Tillitsvalgte i NTL utfører sitt verv som et nødvendig ledd i en demokratisering av arbeidslivet. Endring og utvikling i virksomhetene gir de tillitsvalgte en lang rekke utfordringer og oppgaver. Det er viktig at tillitsvalgtapparatet er i stand til å kunne påvirke utviklingen i de ulike virksomhetene og offentlig sektor som helhet. NTL krever at tillitsvalgte får tilstrekkelig tid til å utføre sine oppgaver.