Tema: Privat tjenestepensjon

pensjon2.gif

Pensjon er viktig for alle, og pensjonsreformen har skapt usikkerhet om framtidens pensjonsordninger, både i offentlig og privat sektor. NTLs grunnsyn om pensjon er at pensjonen skal være en inntektssikring når vi ikke lenger er i stand til å skaffe oss arbeidsinntekt.

Les også: Temasiden om offentlig tjenestepensjon

Alle private virksomheter er nødt til å ha en tjenestepensjon som oppfyller visse minstekrav som følger av lov om obligatorisk tjenestepensjon, som ble innført i 2006. I privat sektor finnes det tre ulike typer tjenestepensjon som er hjemlet i hver sine lover: innskuddspensjoner, hybridpensjoner og ytelsespensjoner. Hovedforskjellen ligger i hvem som bærer risikoen for hva som skjer med pensjonens verdi fra innbetalingstidtunktet til utbetalingstidspunktet. I innskuddspensjonene er det arbeidstageren som må bære risikoen, i ytelsespensjonene er det arbeidsgiveren. Hybridpensjonen deler risikoen mellom partene.

Prisen fra leverandørene av ytelsesordningene har gått betydelig opp de siste årene. Samtidig fører nye regnskapsregler i mange typer virksomheter til at framtidige pensjonsforpliktelser føres inn i balansen i regnskapet slik at det framstår som om virksomheten har stor gjeld. Det bidrar til økt press for endring bort fra ytelsespensjoner.

Hybridpensjonene har mange viktige egenskaper som etter NTLs syn gjør dem til et langt bedre alternativ enn innskuddspensjonene:

- Pensjonen er livsvarig, i motsetning til innskuddsordninger der utbetalingen som regel er over ti år.
- Kjønnsnøytralitet, det vil si at kvinner ikke skal straffes fordi de statistisk lever lenger enn menn.
- Kollektiv forvaltning av midlene slik at administrasjonskostnadene per person er mindre.
- Når noen dør før de har tatt ut all pensjonen sin går pengene inn i ordningen og fordeles på de andre som er med i ordningen.

Disse prinsippene som gjelder for hybridordningen gjelder også for alderspensjonen i folketrygden og for den offentlige tjenestepensjonen. NTL mener disse prinsippene er grunnleggende for et rettferdig pensjonssystem.

NTLs veileder om tjenestepensjonsordninger utenfor staten

Denne veilederen ble laget i april 2015 og er beregnet på virksomheter utenfor staten som står overfor endringer i tjenestepensjonen. Veilederen gir praktiske råd til tillitsvalgte i arbeidet med endringer i pensjonsordningen, og en oversikt over de ulike ordningene som finnes og styrkene og svakhetene med dem.

Last ned: NTLs veileder om tjenestepensjonsordninger utenfor staten