Tema: Markedsstyring

NTL-NPM-kk.jpg

De siste tiårene har modernisering og fornying av offentlig sektor dreid seg om å ta i bruk ulike markedsstyringsteknikker. Markedsstyring har svekket den folkevalgte styringen og medbestemmelsen i arbeidslivet, som er bærebjelkene i den norske samfunnsmodellen. Dermed undergraves også tilliten til offentlig sektor. Tiden er inne til å snu. Offentlig sektor må videreutvikles og forbedres til beste for samfunnet og velferdsstaten. 

De siste årene har endel nye styringsprinsipper gjort seg gjeldende i forvaltningspolitikken. De nye idestrømningene omtales blant annet som New Public Management, markedsstyring og målstyring. NTLs markedsstyringsutvalg har skrevet rapporten "Markedsstyring i staten - Utfordringer – og NTLs forslag til tiltak" (2012). Rapporten tar for seg de viktigste utviklingstrekkene og hvordan de gir seg utslag i de ulike delene av NTLs organisasjonsområde.

LO-kongressen 2013 vedtok en uttalelse mot markedsstyring, der det blant annet kreves at markedsstyringen av offentlig sektor avvikles og at må igangsettes pilotprosjekter og etableres et eget kunnskapssenter for å utvikle et moderne styringssystem for offentlig sektor.