Tema: Likestlling og inkludering

likestillingsmeldingen.jpg

NTL skal jobbe for et samfunn der begge kjønn har like muligheter og plikter i arbeidslivet, i samfunnet og i hjemmet. NTL vil rette sitt arbeid for likestilling inn mot arbeidsgiverne, myndighetene og fagbevegelsen slik at formelle rettigheter får et reelt innhold.

NTL vil jobbe for at kvinner blir representert i fora der viktige personell-, organisasjons- og økonomibeslutninger fattes. Forholdene må legges til rette for at både kvinner og menn har anledning til å være aktive i politiske partier, frivillige organisasjoner, fagforeninger og interesseorganisasjoner. Dette er viktig fordi den kjønnsdelte arbeidsdelingen både i arbeidslivet og i hjemmesfæren, gir forskjellige erfaringer og interesser. Kvinnerepresentasjonen har økt betydelig i alle politiske organer, men er fortsatt relativt lav i mange styrende organer.