Tema: Forskning og utdanning

kunnskapstrianglet.jpg

Kunnskap er en viktig kilde til innflytelse og bidrar til at hvert enkelt menneske aktivt kan delta i samfunnet. Utdanning og forskning er grunnlaget for videreutvikling av demokrati og velferd, og lik rett til utdanning er derfor et grunnleggende demokratisk prinsipp. Derfor mener NTL at overordnet styring og finansiering av utdannings- og forskningssektoren skal være et offentlig ansvar. Prioriteringer skal gjøres på bakgrunn av samfunnets behov og ikke underordnes kommersielle hensyn. Universitetene og høgskolene må fortsatt være demokratisk styrte statlige forvaltningsorgan, slik at de kan ivareta sitt samfunnsoppdrag i form av forskningsbasert undervisning, forskning og formidling.

NTLs politikk for forskning- og utdanning

NTL har gjennom en grundig prosess utviklet ny politikk for universitets- og høgskolesektoren. I april 2015 nedsatte forbundsstyret en arbeidsgruppe som skulle formulerer politikk rundt de viktigste utfordringene for forskning og utdanning. Arbeidet resulterte i en lengre rapport som ble utgitt i en egen publikasjon “Rapport fra NTLs arbeidsgruppe 2015 - 2016, Forsknings- og utdanningspolitikk”. Arbeidsgruppens forslag til politikk ble sendt på høring til NTLs lokale organisasjonsledd og forbundsstyret vedtok politikken i august 2016. Rapporten og politikkheftet finner du nedenfor.  

Noen av de sentrale temaene som tas opp i rapporten og politikken er samfunnsoppdrag, struktur, intern organisering og ledelse, styringsforhold, lønns- og arbeidsforhold, internasjonalisering, finansiering, elitedyrking og forskning.

NTL håper både politikken og rapporten vil være nyttig og at den kan stimulere til debatt om universitets-, høgskole- og forskningssektoren fremover.