Tema: eForvaltning og digitalisering

Digital sårbarhet

eForvaltning er en betegnelse på den politikken og praksisen som styrer og blir styrt av måten IKT blir tatt i bruk i offent forvaltning, både som arbeidsverktøy i offentlige virksomheter og som samhandlingsverktøy mellom myndighetene og innbyggerne. eForvaltning omfatter dermed alt fra oppgradering av interne fagsystemer og elektroniske selvbetjeningsløsninger på nett til målsetninger, strategier og organisering av arbeidet i offentlige virksomheter.

Den teknologiske utviklingen er en av de aller  viktigste  eksterne  forutsetningene  for forvaltningspolitikken, og kanskje den forutsetningen som endrer seg raskest. Det er likevel ikke slik at denne teknologiske utviklingen er bestemmende for forvaltningspolitikken.

Selv om utvalget av teknologiske løsninger er gitt, er den eForvaltningen som praktiseres kun én av mange mulige eForvaltninger. eForvaltningen kan dermed snarere ses  som  et  speilbilde  av  den  rådende  forvaltningspolitikken, og siden den teknologiske utviklingen går i et så raskt tempo som den gjør kan vi se på eForvaltningen som forvaltningspolitikkens spydspiss.

NTLs hovedstandpunkt i eForvaltningspolitikken

NTL mener at eforvaltningsløsninger utvikles og driftes best av de offentlige virksomhetenes egne ansatte, som kjenner  fagområdet  og  de  utfordringene virksomheten står overfor.

Den beste måten å sikre kompetanse over tid er å ha kompetansen i egne ansattrekker.

NTL mener at store eforvaltningsprosesser utløser medbestemmelsesrett, og at de ansatte selv har best forutsetninger for å forme innføringen av nye tekniske løsninger i arbeidsprosessen.

NTL mener utvikling og drift av offentlige IKT­-tjenester skal organiseres slik at det er underlagt demokratisk styring og kontroll.

NTL mener det bør utredes om staten kan drifte sin egen skytjeneste for offentlig  virksomhet.

NTL mener den enkeltes rett til kontroll over egne personopplysninger er en grunnleggende forutsetning for et åpent samfunn.

NTL mener det er en forutsetning for en vellykket eforvaltning at systemene utformes universelt, både for de ansatte i forvaltningen og for innbyggerne.

NTL mener IKT-systemene i eforvaltningen må utformes med sikte på presentere relevant informasjon for å bemyndige og underbygge de ansattes vurderinger i arbeidet og innbyggernes valg og handlinger i offentlige nettjenester.

Les mer i

NTLs temahefte om eForvaltning og

NTLs temahefte om digital sårbarhet