Tema: IA-avtalen

IA-logo.jpg

18. desember 2018 ble den nye IA-avtalen undertegnet. Den nye IA-avtalen har gjennomgått det man må kalle en total renovering, og skal gjelde for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2022.

Denne avtalen skal gjelde hele arbeidslivet i Norge. IA-avtalen skal sette arbeidsplassen i sentrum på en annen måte enn tidligere og målet er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig så lenge som mulig.

To nasjonale mål:

  • Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.
  • Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.

Virkemidler

Avtalen understreker at man er helt avhengig av at det lokale partssamarbeidet fungerer godt. Og virkemidlene i avtalen vil først gjøres tilgjengelig når man kan dokumentere dialog mellom partene lokalt. Det vil også si at Arbeidslivssentrene ikke vil kunne benyttes der det ikke er samarbeid eller det er konflikt mellom tillitsvalgte og ledelse.

  • Ett nytt «ekspertilskudd» er inne i avtalen. Dette er et tilskudd i enkeltsaker ved lange eller hyppig gjentagende sykefravær. Dokumenterte virksomhetsinterne tiltak skal være forsøkt og andre støtteordninger være forsøkt.
  • Utvidet bruk av kompetansetiltak for langtidssykemeldte skal forsøkes.
  • Graderte sykemeldinger skal benyttes i større grad.

Forbundssekretær Tove Helvik jobber med IA-spørsmål for NTL

Bransjer og sektorer

Enkelte bransjer og sektorer vil bli ekstra prioritert. Det er enda ikke avklart noen prioritering.

Arbeidsmiljø

Forebygging av arbeidsmiljøet settes høyt på dagsorden og skal satses på både gjennom et godt samarbeid mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og vernetjenesten og bedre opplæring i arbeidsmiljøarbeid.

Man skal i enda sterkere grad kunne endre på satsningsområde ut fra ny kunnskap og forskning på hva som virker. Det skal satses på og utvikles en elektronisk portal hvor ny kunnskap gjøres tilgjengelig for alle.

 

Sykelønnsordningen

Det er også slått fast i avtalen at sykelønnsordningen ikke skal endres verken for arbeidsgivere eller arbeidstakere i avtaleperioden.

 

idebanken.org

idebanken.org finner du nyttige verktøy og gode ideer til IA-arbeidet.