Statsbudsjettet: Storsatsing på studenter

studentboliger-illustrasjon.gif

Forslaget til statsbudsjett betyr en historisk satsing på studenter og studentvelferd. Statsbudsjettet inkluderer satsinger på hovedkravene til NTL og Norsk Studentorganisasjon. 11 måneders studiestøtte, utvidet rett til foreldrestipend fra 44 til 49 uker,  1 300 nye studentboliger og en økning i kostnadsrammen for nye studentboliger og statstilskuddet.

- NTL Student er veldig godt fornøyd med regjeringens tiltak satsing på studentvelferd, sier Lene O. Sedolfsen, leder av NTLs studentfagutvalg. - Levekårsundersøkelsen viste at norske studenter for første gang hadde mindre inntekt fra Lånekassen enn fra andre inntektskilder. 11 måneders studiestøtte og indeksregulering av studiestøtten er derfor et viktig tiltak for å sikre lik rett til utdanning.

Økning av kostnadsrammen og statstilskuddet for bygging av nye studentboliger gir studentsamskipnadene bedre muligheter til å bygge rimelige boliger til studentene. - Boligkostnader er den klart største utgiften for norske studenter og har økt dramatisk de siste årene. En fortsatt sterk satsing på studentboligbygging er det beste tiltaket for å dempe prisutviklingen i boligmarkedet, sier Sedolfsen.

- Nå håper vi at også den påtroppende regjeringen ser nødvendigheten av satsing på studentvelferd og studentboliger. Høyre er det eneste partiet som ikke har programfestet 11 måneders studiestøtte, så NTL Student vil nå jobbe for at forslagene i det framlagte budsjettet blir vedtatt.

 

For ytterligere kommentarer kan man kontakte forbundssekretær Finn Olav Haga på tlf: 45 27 26 52 eller på e-post foh@ntl.no.