NTL: Tjenestemannsloven skal sikre uavhengig forvaltning

Kjersti Barsok.jpg

- Mandatet fra regjeringen la opp til harmonisering av arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven. I lys av dette er NTL fornøyd med at utvalget ser betydningen av et eget lovverk for ansatte i staten. Forslaget om en innskrekning av muligheten for midlertidig tilsetting er positivt, men bestemmelsen forutsetter at regjeringen tar grep og følger opp, sier Kjersti Barsok, nestleder i NTL.

Les også: NTLs høringssvar om ny lov om statens ansatte

Les også: AFIs rapport Prinsipper og praksis om hvordan tjenestemannsloven praktiseres i de statlige virksomhetene

Det regjeringsoppnevnte Tjenestemannslovutvalget overleverte i dag sine forslag til endringer av loven til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Viktig med eget lovverk for ansatte i staten
Det er mange åpenbare forskjeller mellom statlig myndighetsutøvelse og privat næringsvirksomhet, det er NTL fornøyd med at utvalget har befestet.

Vi stiller oss i utgangspunktet undrende til behovet for endringer i tjenestemannsloven. Hovedinntrykket i AFI-rapporten ”Prinsipper og praksis” var at brukerne av loven stort sett var fornøyd med loven. Samtidig viste rapporten til et behov for en bedre praktisering av tjenestemannsloven, mer enn behovet for lovendring. Statlige arbeidsgivere bruker ikke det handlingsrommet dagens lov gir dem, men det er i utgangspunktet ikke en god grunn til å endre loven.

Midlertidighet er et spørsmål om praktisering
Problemet med dagens tjenestemannslov er først og fremst at reglene om midlertidighet ikke følges - det er derfor staten er en versting på dette. Det hjelper ikke å endre loven om ikke Sanner får lederne i virksomhetene til å følge opp dette på en mye bedre måte enn i dag.

NTL skal nå bruke tid til å lese utvalgsrapporten og vurdere innholdet, men vi merker oss at utvalget foreslår endringer i reglene rundt ansettelser og oppsigelser i staten.

For å opprettholde en god forvaltning framover trenger vi en tjenestemannslov som ivaretar alle hensyn til en myndighetsutøvende forvaltning. Det er vi ikke sikre på om utvalgets forslag gjør. Loven må sikre uavhengigheten til de ansatte i statsforvaltningen, hindre korrupsjon, kompisansettelser og vilkårlige oppsigelser. I tillegg må loven legge til rette for gode omstillingsprosesser i staten.

Rapporten kan i sin helhet leses på Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettside.