NTLs politikk for forskning og utdanning

forskningshefte.png

Det er stor uenighet om tilstanden i høyere utdanning og forskning.  Spørsmål om hvordan midlene til sektoren fordeles og brukes, hvordan samfunnet kan få best mulig igjen for investeringene og hva som er fornuftig organisering er sentrale. NTLs nye politikk og rapport fra en arbeidsgruppe tidligere i år går igjennom de viktigste utfordringene fremover. Lik rett og mulighet til utdanning, styrking av universitetsdemokratiet, statlig finansiering og faglig styring, trygge arbeidsforhold, mangfold av utdanningstyper og fri og uavhengig forskning er viktige stolper i NTLs politikk. 

Universitets- og høgskole- og forskningssektoren er i stadig endring, noen endringer følger av internasjonale trender og ”samfunnsutviklingen”, som f.eks. internasjonalisering, digitalisering, kommersialisering og framvekst av masseutdanningssamfunnet. Andre er mer direkte politisk bestemt. Den sittende regjeringen har særlig markert seg på tre områder; den vil ha færre institusjoner, den vil styrke elitemiljøer og den vil endre finansieringssystemet.

Mange av NTLs medlemmer står midt oppi disse endringene, både som ansatte i sektoren og som studenter. Vår nye politikk og rapporten er et godt utgangspunkt for debatt om universitets-, høgskole- og forskningssektoren fremover.
Sentrale tema er utdannings- og forskningsinstitusjonenes samfunnsoppdrag, struktur, intern organisering og ledelse, styringsforhold, lønns- og arbeidsforhold, internasjonalisering, finansiering, elitedyrking og forskning. 

Det har vært en grundig prosess bak utviklingen av den nye politikken. I april 2015 nedsatte forbundsstyret en arbeidsgruppe som skulle formulerer politikk rundt de viktigste utfordringene for forskning og utdanning. Arbeidsgruppen bestod av NTL-medlemmer fra universitets-, høyskole- og forskningssektoren, og Paul Bjerke fra De Facto var sekretær. Arbeidet resulterte i en lengre rapport som ble utgitt i en egen publikasjon “Rapport fra NTLs arbeidsgruppe 2015 - 2016, Forsknings- og utdanningspolitikk”. Arbeidsgruppens forslag til politikk ble sendt på høring til NTLs lokale organisasjonsledd og forbundsstyret vedtok politikken i august 2016. Rapporten og politikkheftet finner du i lenken nedenfor.