John Leirvaag

SSB: Bra det er besluttet å vente på Statistikklovutvalget

- Vi er glad for at Finansdepartementet nå har besluttet å avvente Statistikklovutvalgets innstilling og høringsrunder før videre omorganiseringer iverksettes. Hvem som har tillit til hvem er ikke det vi er opptatt av nå. Vi er opptatt av de ansatte og at de nå skal få ro til å gjøre jobben sin, sier NTL-leder John Leirvaag.

Publisert: 03.11.2017, sist endret 10.11.2017


NTL har vært bekymret for at SSB som følge av omorganiseringer ikke skal klare å overholde alle sine leveringsforpliktelser herunder statistikker, beregninger og analyser til Stortinget og forvaltningen. Områdene makroøkonomi, lønns- og inntektsstatistikk, befolkningsframskrivinger og klima kan bli svekket. Teknisk beregningsutvalg har også uttrykt bekymring for leveransedyktigheten.

NTL mener at det også er spesielt uheldig, og har ikke sett gevinsten ved, at det ble satt i gang en storstilt omorganisering av forskningsavdelingen før Statistikklovutvalget legger frem sin innstilling på slutten av året.

- Dette tok vi opp i Finanskomiteen på Stortinget, og vi er glad for at det nå er besluttet å avvente til Statistikklovutvalgets innstilling og at videre omorganisering avventes.

NTL opplever mange store omorganiseringer i våre virksomheter, både i staten og i statlig tilknyttede virksomheter. Erfaringen til våre tillitsvalgte er at det settes i gang for mange prosesser samtidig. De opplever at ledelsen ikke har tid til å ta hensyn til de faglige innspillene fra organisasjonene eller til å tilstrekkelig ivareta rettighetene til de ansatte. - SSB-omorganiseringen er et eksempel på dette. Der har våre tillitsvalgte vært tydelige på at omorganiseringen skjer for fort og det er for store endringer på en gang, avslutter Leirvaag.

 

---

NTLs forbundssekretær Lisa Granlund sier i Dagens Næringsliv 2. nov: Omorganiseringen i SSB kan være ulovlig.

25 forskere fikk i forrige uke beskjed om at de må forlate forskningsavdelingen. - Problemet er at forskerne som må forlate forskningsavdelingen ikke er blitt innplassert et spesielt sted. Hvis våre medlemmer ikke blir innplassert vil vi reagere på det. Den naturlige reaksjonen blir å varsle om søksmål.

Spørsmålet er om dette i realiteten dreier seg om en endringsoppsigelse. Det betyr at endringene i de ansattes arbeidsoppgaver er så store at det er å anse som en ny stilling. Ved endringsoppsigelse skal ny arbeidsavtale inngås.

NTL har reagert på prosessen fordi noen av vurderingene som er gjort er subjektive. - Noen av våre medlemmer har gitt tilbakemelding til oss om at det ikke har vært en fast ramme, men en subjektiv og individuell vurdering av hver enkelt forsker. I rettspraksis har man vært opptatt av at det er objektive kriterier som skal følges i en slik sak sier Granlund til DN. 

 

Om SSB: 

-          SSB-ansatte i brev til Arbeidstilsynet: Arbeidsmiljøet er på et kritisk nivå.

-          NTL-tillitsvalgt i SSB: – En stor belastning for de ansatte

-          LO krever at SSB-kutt blir stoppet fordi den kan ramme den norske modellen

-          Kritisk til SSBs hastverk i omorganiseringen 

-          SSB utsetter omorganisering til etter møte med finansministeren

-          SSB svikter sitt samfunnsoppdrag