john-leirvaag.jpg

Arbeidet med en ny pensjonsordning i offentlig sektor over i en ny fase.

-Vi forutsetter at Stortingets vedtak fra 2005 om at de offentlige pensjonsordningene ikke skal svekkes ligger til grunn. Det er en forutsetning at forhandlingene blir en tilpasning til ny folketrygd, ikke innsparinger i pensjonene for våre medlemmer, sier NTL-leder John Leirvaag.

Publisert: 05.02.2018, sist endret 12.02.2018


Se også: Temasiden om offentlig tjenestepensjon

En arbeidsgruppe med representanter fra arbeidstakersiden, arbeidsgiverne og Arbeids- og sosialdepartementet har nå levert en rapport som belyser viktige områder for de kommende forhandlingene om en ny pensjonsavtale.

Arbeidsgruppa har i utredningsarbeidet gått gjennom en lang rekke temaer som må avklares i en forhandlingsprosess før vi kan si vi har et grunnlag for enighet om et forslag til en ny offentlig tjenestepensjonsordning.

-For oss vil det være svært viktig at det blir en god løsning for tidligpensjon for våre medlemmer som trenger det og at vi får en løsning som har et pensjonsnivå på 66% av lønn ved avgang på 67 år

-Det er også viktig for oss hvordan en ny offentlig tjenestepensjonsordning vil virke for uføre, at overgangsordninger fra dagens pensjonsordning til et nytt pensjonssystem kommer på plass og at særaldersgrenser kan fungere i en ny ordning. Andre viktige temaer under forhandlingene vil være blant annet være grunnlovsvern av tidligere opptjente rettigheter og samordningsregler.

Forhandlingene skal koordineres fra LO. En ny OFTP vil være en ordning som skal gjelde hele offentlig sektor, det vil si for ansatte i både staten og kommunene.

LO-kongressen i 2017 la til grunn at det fortsatt skal være en felles pensjonsordning i offentlig sektor innenfor rammene av en påslagsmodell. Videre vedtok kongressen at en ny pensjonsordning skal baseres på kjønnsnøytrale og livsvarige pensjoner, reguleringsbestemmelser som i Folketrygden, at overføringsavtalen videreføres og at den skal inneholde en godt tilpasset AFP/tidligpensjonsordning.

- Vi vet det kommer til å bli krevende forhandlingsrunder den kommende måneden, det er mye som må avklares og tilpasses ved overgang til en påslagsmodell. Målet er å finne en god og samlende løsning. Klarer vi å komme fram til en løsning vi kan anbefale, vil forslaget bli sendt ut til alle NTLs medlemmer i staten til uravstemning i mai/juni, sier Leirvaag.