Tom Rune.jpg

Utdanningsreformen i forsvaret går for fort

Ledelsen er først og fremst opptatt av å ferdigstille reformen innen tidsfrister satt av Forsvarsdepartementet, nærmest uansett hvilke konsekvenser dette får, skriver Tom Rune Klemetsen, leder i NTL Forsvaret, i frifagbevegelse.no

Publisert: 13.02.2018, sist endret 13.02.2018


Den mye omtalte utdanningsreformen i Forsvaret har nå gått inn i implementeringsfasen. I beslutningsfasen uttrykte NTL bekymring for at Stortingets pålegg om at reformen ikke skulle gå utover kvaliteten på utdanninga, ikke ble fulgt opp av Forsvarsdepartementet. Daværende Forsvarsminister Søreide framstilt reformen som en kvalitetsreform som skulle skape robuste fagmiljøer og mer forskningsbasert utdanning, samtidig som man kuttet sterkt både i budsjett og antallet årsverk. I beslutningsfasen ble det stadig tydeligere at ressursbesparelser, og ikke økt kvalitet, var den drivende motivasjonen bak reformen. NTL Forsvaret ser at denne tendensen med å sette innsparing foran kvalitet er videreført og forsterket i implementeringsfasen.

Tidspress

Tillitsvalgte ved Forsvarets Høgskole, som har ansvaret for å implementere utdanningsreformen, rapportere om en ledelse som først og fremst er opptatt av å ferdigstille reformen innen tidsfrister satt av Forsvarsdepartementet, nærmest uansett hvilke konsekvenser dette får. Det sterke tidspresset kan få alvorlige konsekvenser.

Tillitsvalgte opplever at beslutninger i realiteten allerede er tatt, og til dels implementert, før de får komme til orde. Det er dermed ingen medbestemmelse i prosessen. Dette kan betegnes som et brudd på hovedavtalen, men det sentrale er at manglende medbestemmelse svekker prosessen og kvaliteten på sluttproduktet. Tillitsvalgte kan bidra med innsikt og perspektiver som kan gjøre prosessen mer effektiv og sluttproduktet bedre, hvis det gis rom til medvirkning. Ledelsen ved Forsvarets Høgskole viser liten forståelse for verdien av tillitsvalgtes medvirkning.

Faglige ansatte melder at det får svært korte tidsfrister til å utarbeide de nye fagplanene som er grunnlaget for de nye studiene. Igjen ser vi hvordan tidspress kan gå på bekostning av kvalitet. Samtidig som de står under et sterkt arbeids- og leveringspress opplever de ansatte sterk usikkerhet knyttet til om de vil være definert som overtallige fra første august i år.

Overtallighet

Det er allerede nå klart at denne omstillingen vil føre til et relativt stort antall overtallige.

Men i Forsvarssjefens virksomhetsplan for 2018 er hovedtyngden av FHS sine oppdrag blitt videreført. Selv om ambisjonsnivået for det enkelte oppdrag reduseres kan ikke NTL Forsvaret se at det er rom for å løse alle oppdragene på en tilfredsstillende måte etter store kuttene i budsjett og årsverk.

Å være overtallig og deretter oppsagt er en stor personlig belastning som har konsekvenser både for økonomi og familieliv. Det er et detaljert lov- og regeleverk som regulerer oppsigelser. HR-reformasjon og omstillinga av FOKUS har vist at Forsvaret ikke har evnet å følge verken sitt eget regelverk eller lovverket i disse prosessene. NTL Forsvaret frykter at tidspresset og den manglende involveringa av tillitsvalgte i implementeringsfasen av utdanningsreformen ved Forsvarets Høgskole vil føre til at lov og avtaleverk ikke vil bli fulgt og at ansatte vil lide som en følge av dette. Legitimiteten til reformens sluttprodukt vil da står i fare!
___

Fakta om utdanning i forsvaret og kutt i budsjettet:

  • Det utdannes 190 studenter på grunnleggende offisers utdanning (dvs. krigsskolene), i tillegg utdanner Forsvarets Høgskole studenter på masternivå, samt spesialister og en del andre kategorier.
  • Det finnes i dag 540 årsverk ved Forsvarets Høgskole, som i løpet av året reduseres med 265 årsverk.
  • Kostnader skal reduserer med 540 millioner årlig.

---


Innlegget har vært på trykk i Forsvarets forum og frifagbevegelse.no