De unge er interessert i å melde seg inn i fagforening

Folk har et positivt inntrykk av fagforeninger og er interessert i å organisere seg, viser ny rapport.   Det er de uorganiserte i offentlig sektor og unge arbeidstakere som er de som er mest interessert i å organisere seg. Rapporten «organisering av uorganiserte», som Arbeidsforskningsinstituttet og Fafo har skrevet på oppdrag fra hovedorganisasjonene LO, Akademikerne, Unio og YS viser at det er et stort potensiale for rekruttering for NTL.

Publisert: 15.02.2018, sist endret 15.02.2018


Fra sammendraget i rapporten: 

Det er 1 140 000 uorganiserte arbeidstakere i Norge. De fleste (1 million) jobber i privat sektor og flertallet er uten utdanning på høyere nivå. Organisasjonsgraden er lavest blant arbeidstakere med en svak tilknytning til arbeidsmarkedet. En av fire uorganiserte jobber på arbeidsplasser hvor det er fagforening og tariffavtale.

4 av 10 uorganiserte oppgir at de er interessert (svarer absolutt eller kanskje) i å fagorganisere seg. De yngre (under 36 år) uttrykker i større grad interesse for fagorganisering. De yngre uttrykker ikke sterkere preferanse for å forhandle egen lønn enn arbeidstakere generelt.  De med lav lønn generelt og spesielt kombinert med høy utdanning, uttrykker sterk interesse.

Fagorganiseringsinteressen finner vi i alle bransjer. Sterkest i undervisning og helse- og sosialtjenester.

Holdningene til fagorganisering er stort sett stabile i siste 10 års periode. Enigheten i positive påstander om fagforeninger ligger mellom 65 og 75 prosent. Enighet om negative påstander ligger mellom 10 og 30 prosent. Drøyt halvparten av lederne er positive til fagforeningenes rolle. Positive holdninger er sterkest blant ledere i offentlig sektor.

Aktuelle strategier for å øke organisasjonsgraden kan være å målrette innsatsen mot uorganiserte på arbeidsplasser hvor det er fagforeninger, dvs de som er enkle og nå. Dernest bør man satse på de unge.  Blant de unge er potensialet og interessen størst

De strukturelle endringene i arbeidsmarkedet vil også i årene som kommer bidra til press på organisasjonsgraden i privat sektor som vil særlig være utfordrende for forbund som ikke organiserer spesifikke utdanningsgrupper. Gratispassasjerbegrunnelsen er en viktig begrunnelse for å være uorganisert. Tiltak som svekker denne begrunnelsen vil være viktig. Det er også et ansvar for myndigheter og arbeidsgivere.

Rapporten finner du her:
 http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI/Publikasjoner-AFI/Organisering-av-uorganiserte