Kjersti Barsok

NTL - den best kjente fagforeningen blant ansatte i staten

- Vi ba Fafo gjennomføre en undersøkelse for å avdekke hvilket omdømme NTL har i dag, og hvordan noen av forbundets medlemmer og andre arbeidstakere ser på fagforeninger og på arbeidstakerorganisasjonenes arbeid, sier Kjersti Barsok, 1. nestleder i NTL. Vi er glade alle de tilbakemeldingene undersøkelsen gir oss. Vi vil ta det med oss inn de viktige diskusjonene om framtidas NTL som vi skal ha fram mot landsmøtet i november.

 
 

Publisert: 13.03.2018, sist endret 14.03.2018


Fafo gjennomførte undersøkelsen rettet til ansatte i staten i januar 2018. Fafo valgte å bruke Kantar TNS’ webpanel, og undersøkelsen omfatter 986 personer.

De viktigste funnene i undersøkelsen er:

 • NTL er det desidert best kjente forbundet blant statsansatte. 38 prosent sier de kjenner forbundet ganske godt eller svært godt. Parat, Tekna, NITO og Forskerforbundet kommer på de neste plassene, med mellom 20 og 25 prosent som svarer at de kjenner godt til organisasjonen.

 • 75 prosent av NTLs medlemmer svarer at organisasjonenes egne nettsider er en viktig kilde til kunnskap om fagforeninger. Blant alle ansatte under ett, er det 62 prosent som svarer dette. Fagblader, dagsaviser og andre større nyhetsmedier er også viktige kilder til kunnskap om fagforeninger. For NTLs medlemmer spiller også informasjon på e-post en viktig rolle.

 • 46 prosent av NTLs medlemmer sier de ikke har vært i kontakt med tillitsvalgte i løpet av det siste året. Blant medlemmer i de andre organisasjonene er det 53 prosent som ikke har vært i kontakt med tillitsvalgte. 29 prosent av NTLs medlemmer har kontaktet tillitsvalgt om egen lønn, mens lønnsfordelingen på arbeidsplassen er et tema som 16 prosent av NTLs medlemmer har drøftet med tillitsvalgte. Generelt har flere NTL-medlemmer enn gjennomsnittet for de organiserte, kontakt med sine tillitsvalgte.
 • Rundt 50 prosent av alle organiserte har deltatt på et fagforeningsmøte siste året. Andelen er litt høyere for NTLs medlemmer (63 prosent). Tallene viser at NTL har oppslutning om sine fagforeningsmøter. 76 prosent av de som deltok, svarte at fagforeningsmøtet var nyttig.
 • De fleste medlemmer er fornøyd med tillitsvalgtes arbeid. Det er litt mer misnøye med lønnsforhandlinger og informasjon enn med andre deler av tillitsvalgtes arbeid.
 • Mellom 70 og 80 prosent av alle organiserte arbeidstakere i staten mener forbundet deres er engasjert i utviklingen i offentlig sektor. NTL-medlemmer ser ut til å være mer fornøyd enn medlemmer i de andre organisasjonene sett under ett, både når det gjelder å gi medlemmene god informasjon om organisasjonens politikk, føre en tydelig lønns- politikk, jobbe for en lønnsfordeling medlemmet er fornøyd med, eller det dreier seg om forbundets evne eller vilje til å ta et helhetlig samfunnsansvar.
 • NTL-medlemmer jevnt over er mer fornøyd med hvordan forbundet jobber på nasjonalt nivå, enn gjennomsnittet. Både i spørsmålet om regulering av arbeidstid og når det gjelder lokale lønnsforhandlinger og pensjon, er NTL-medlemmer mer fornøyd enn medlemmer i de andre organisasjonene samlet sett.
 • Andelen NTL-medlemmer som er fornøyd med de lokale lønnsforhandlingene, er høyere enn gjennomsnittet. Ser vi på de fire hovedorganisasjonene hver for seg, er det forskjell mellom LO og YS på den ene siden, og Unio og Akademikerne på den andre. Blant LOs og YS’ medlemmer er det flere som er fornøyd med de lokale forhandlingene, enn i de to andre hovedorganisasjonene. Fafo-notat 2018:08
 • NTL har en mindre andel medlemmer som sier seg helt enig i påstanden om at mange med lang utdanning tjener for lite i forhold til industriarbeidere, enn de andre organisasjonene sett under ett. NTL har også et større antall medlemmer som svarer ikke sikker. Forskjellen i holdninger kan ligge i NTLs medlemssammensetning når det gjelder utdanning. Vi finner ingen sikker forskjell i holdninger hos NTL-medlemmer og med- lemmer i andre organisasjoner når vi kontrollerer for utdanning.
 • Det er stor forskjell på NTL og de andre organisasjonene sett under ett, i spørsmålet om fagforeninger bør støtte enkelte politiske partier i en valgkamp. Blant medlemmene i andre organisasjoner er det 67 prosent som er enig i at fagforeninger ikke bør støtte enkelte partier under en valgkamp. I NTL er andelen 38 prosent.
 • Litt under halvparten av de organiserte er ganske enig eller helt enig i at organisasjonen er godt synlig i media. Rundt 30 prosent er verken enig eller uenig, mens 20 prosent er uenig i påstanden. Det er ikke stor forskjell på svarene fra NTL og andre organiserte.

 • 33 prosent av de organiserte arbeidstakerne følger forbundet sitt på Facebook. I NTL er det 31 prosent av medlemmene som gjør dette. Det er en langt større andel av tillitsvalgte enn ordinære medlemmer som følger sitt forbund på Facebook.

 • Rundt halvparten alle fagforeningsmedlemmer opplever en form for identifikasjon med sin fagforening, mens rundt en tredjedel er verken enig eller uenig i at de kan oppleve en slik identifikasjon. Det er bare et lite mindretall på 10–15 prosent som sier seg uenig i påstanden «jeg identifiserer meg med fagforeningen / arbeidstakerorganisasjoen min».

 • Over halvparten av medlemmene i arbeidstakerorganisasjoner for statsansatte er ganske enig eller helt enig i at det ville være vanskelig å skifte organisasjon.

 • NTL skiller seg ut fra de andre organisasjonene sett under ett når medlemmene blir bedt om å ta stilling til påstanden: «med min utdanning er det bare én fagforening/arbeidstakerorganisasjon som er aktuell». Det er langt flere i NTL enn i de andre organisasjonene som er ganske uenig og helt uenig i påstanden.

 • Fagforeningsmedlemmer er i høy grad lojale, og svært få vurderer å melde seg ut av sin arbeidstakerorganisasjon. Det er en større andel av NTLs medlemmer som sier at de ikke har vurdert å bytte fagforening eller å melde seg ut, enn i de andre organisasjonene sett under ett.
 • Fire prosent av NTLs medlemmer har i løpet av det siste året meldt overgang fra en annen organisasjon. Det viser at NTL har en medlemsstrøm fra andre organisasjoner. Denne strømmen er verken større eller mindre enn for de andre organisasjonene sett under ett.
 • To tredjedeler av de uorganiserte i statlig virksomhet har tidligere vært organisert i en fagforening. Blant de viktigste grunnene som oppgis for å melde seg ut av en fagforening, er at medlemskap ikke lenger er aktuelt eller at man ikke fikk noe igjen for medlemskapet.
 • Godt over halvparten av de uorganiserte mener de ikke har behov for medlemskap i en fagforening. 60 prosent sier seg ganske enig eller helt enig i at de best kan ivareta sine interesser selv og at de ikke har behov for å være medlem av en fagforening.
 • Litt over 10 prosent av de uorganiserte sier de gjerne vil være medlem i en fagforening. Det er også nesten 40 prosent av de uorganiserte som føler de ikke har funnet en organisasjon som passer for dem.

Du kan lese hele undersøkelsen på Fafo sine nettsider