John Leirvaag

Medlemmer i LO Stat har sagt ja til ny tjenestepensjon i offentlig sektor

- Vi er nå glade for at et klart flertall av medlemmene har gitt sin tilslutning til den nye pensjonsordningen, og dermed følger den enstemmige anbefalingen fra LO Stats forhandlingsutvalg sier NTL-leder John Leirvaag.

Publisert: 23.05.2018, sist endret 23.05.2018


80,7 prosent av de som avga stemme sa ja i uravstemningen blant LO Stats medlemmer i staten og Spekter, mens 19,3 sa nei. Det var solide ja-flertall også i LO Kommune og i YS og Unio.

Arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor ble enig med arbeidsgiverne om ny pensjonsordning for 800 000 offentlig ansatte 3. mars. Ordningen har vært på uravstemning hos medlemmene som hadde frist 15. mai.

LO, Unio og YS har felles pressemelding om resultatet, som er gjengitt her:

Ja til ny tjenestepensjon i offentlig sektor
Medlemmene i LO, Unio og YS stemte ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. 

Det var 3. mars i år at arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor ble enig med arbeidsgiverne om ny pensjonsordning for 800 000 offentlig ansatte.

- Vi er fornøyd med å komme i mål etter en langvarig prosess. Medlemmene har nå gitt tilslutning til at offentlig sektor får en god og bærekraftig pensjonsordning som sikrer både de yngste og eldste medlemmene, sier LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik.

- Det var et klart ja til ny ordning i Unio, vi har fått en god og solidarisk tjenestepensjonsordning for medlemmene sier Unio-leder Ragnhild Lied

- Dagens ordning var dårlig tilpasset pensjonsreformen og måtte endres. Den nye løsningen gir offentlige ansatte bedre uttelling av å stå lenger i arbeid, samtidig som man ivaretar hensynet til de som må gå av tidlig, enten på grunn av helse eller særaldersgrense. Derfor har medlemmene i YS stemt klart ja, sier første nestleder i YS Erik Kollerud.

Den nye ordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere, og er tilpasset endringene som er innført i Folketrygden. Ansatte født før 1963 beholder dagens pensjonsordning. 

LO Stat: Mer jobb gjenstår på pensjon

Fakta:

Ny pensjonsordning for offentlig sektor omfatter 800 000 ansatte i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, ideelle virksomheter m.m.

Stat: 171 000

Kommuner/fylkeskommuner: 480 000

Helseforetak: 137 000