Fredrik-Oftebro.jpg

Omlegging av mediestøtten er kritisk for de ansatte

NTL er svært skuffet over at stortingsflertallet setter 100 arbeidsplasser i Lisensavdelingen i NRK i spill. Det skaper stor usikkerhet blant våre medlemmer. Lisensavdelingen har på en kostnadseffektiv måte vært med å sikre NRK forutsigbar finansiering gjennom mange år. Vi forventer at politikerne nå raskt finner løsninger som sikrer viktige distriktsarbeidsplasser, sier Fredrik Oftebro, nestleder i NTL.

Publisert: 29.03.2019, sist endret 29.03.2019


Denne politiske omlegging av mediestøtten, vil gå utover de ansatte i NRK.  Det er viktig at vi får sikret en ryddig prosess som følger spillereglene i arbeidslivet, og at de ansatte får annet arbeid. Vi er glad for at de vil styrke Nasjonalbiblioteket og håper at det kan gi noen muligheter for dem som skal omstilles.   

NTL er opptatt av at NRKs viktige rolle som allmennkringkaster og at NRK derfor må ha en solid finansiering og en reell uavhengig stilling. Nå legges det opp til at Stortinget vil vedta den økonomiske ramma og NRKs styringssignal hvert fjerde år. Vi er bekymret for at skiftende regjeringer og politikk kan svekke finansieringen, og med det svekke NRKs brede tilbud og den redaksjonelle uavhengigheten, avslutter Oftebro.

Den nye mediestøttemeldinga ble lagt fram 29. mars. Regjeringen legger opp til en ny finansieringsmodell for NRK, endring i hvordan mediestøttet som helhet blir prioritert og lokalavisenes støtte styrkes med mer.

Meld. St. 17 (2018–2019) Mangfald og armlengds avstand — Mediepolitikk for ei ny tid:https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-17-20182019/id2638833/