Kjersti Barsok

NTL: Utelot arbeidsmiljø i stortingsmelding om nytt regjeringskvartal

Regjeringen la i dag fram stortingsmelding om nytt regjeringskvartal. Regjeringen velger i Stortingsmeldingen fullstendig å unngå ordet arbeidsmiljø, det nevnes ikke én gang.

Publisert: 10.04.2019, sist endret 10.04.2019


I dag la Regjeringen fram Meld. St. 21 (2018 –2019) Melding til Stortinget: Nytt regjeringskvartal. Regjeringen velger i Stortingsmeldingen fullstendig å unngå ordet arbeidsmiljø, det nevnes ikke én gang.

I 2018 overleverte NTL sammen med de andre fagforeningene et samlet opprop der 2 500 departementsansatte protesterte mot arealnormen i det kommende regjeringskvartalet. Statsråd Monica Mæland lovte under overrekkelsen å lytte til de ansatte. Stortingsmeldingen viser imidlertid ingen tegn til at de ansatte er blitt hørt i sine krav om framtidige gode arbeidsmiljø.

-  Vi advarer Stortinget mot å velge kortsiktige og dårlig forankrede løsninger nå, de kan bli dyre på sikt. Et nytt regjeringskvartal må ta hensyn til hva slags arbeid som faktisk utføres i departementene og hva slags arbeidsplasser dette krever, det gjør ikke regjeringen med denne stortingsmeldingen, sier Kjersti Barsok, forbundsleder i NTL.

Ordet «arbeidsmiljø» nevnes ikke én eneste gang i meldingen, det er oppsiktsvekkende, sier Jens Frydenberg Reinertsen, NTL-tillitsvalgt i UD. Vi ansatte er ikke blitt hørt med vårt forskningsbaserte krav om at arealnormen må økes for å unngå dårligere trivsel, økt sykefravær og produktivitetstap. Det må legges til rette for konsentrasjonsarbeid, og det må være rom for å tillate både faste plasser til alle og nødvendige fellesarealer. Dette handler ikke om seigrumpa departementsansatte som ikke vil gi slipp på cellekontorene sine, det handler om at vi ønsker en effektiv og praktisk arbeidsplass hvor vi også kan trives.

Vi registrerer at Regjeringen ikke lytter til oss ansatte og ikke har involvert Arbeidstilsynet som ansvarlig fagmyndighet i utredningsarbeidet. Det er dermed lett å trekke konklusjonen at de kritiske stemmene stenges ute og at Regjeringen har bestilt de svarene som passer for en omstridt arealnorm. Vi mener utredningsinstruksens bestemmelser om helserisikovurderinger ikke er fulgt og oppfordrer Stortinget til å ta dette opp. Vi ber Stortinget legge vekt på de ansattes arbeidsmiljø og påse at det nye regjeringskvartalet ikke bygges så trangt at det går ut over helsa, trivselen og produktiviteten til de ansatte, sier Reinertsen.