fredrik.png

Stabile og forutsigbare rammer for NRK

Regjeringen la tidligere i vår fram St. Meld 17 (2018-2019) Mangfald og armlengds avstand. Mediepolitikk for ei ny tid. Stortingsmeldinga berører NTL-medlemmer i NRK på alle områder. I dag møter NTL-tillitsvalgte på høring i KUF-komiteen.

Publisert: 06.05.2019, sist endret 06.05.2019


Les også: NTLs høringsnotat om mediemeldingen og finansiering av NRK

- Vi må ha en mediepolitikk som ivaretar mangfoldet, styrker ytringsfrihet og opprettholder en armlengdes avstand til politiske organer for å unngå at uavhengigheten kan trekkes i tvil, sier 1. nestleder i NTL Fredrik Oftebro.

- I praksis betyr dette at NRK fortsatt må være en ikke-kommersiell allmenkringkaster, de få stabile og forutsigbare rammer med en politisk uavhengig finansieringsordning. En nedleggelse av lisenskontoret i Mo i Rana fører til tap av over 100 arbeidsplasser og må følges av at det bevilges særskilte omstillingsmidler for de ansatte som da mister jobben, sier Oftebro

NRK må sikres vilkår som gjør det mulig å opprettholde et godt omdømme, stor tillit og troverdighet i alle grupper i befolkningen og være relevant i folks hverdag. For å kunne utvikle, produsere og publisere det innholdet som publikum finner, velger og elsker trenger NRK stabile og forutsigbare rammer. Derfor er NRK avhengig av at det føres en mediepolitikk som ikke bidrar til innstramminger i NRK-plakaten eller legger restriksjoner på muligheten til å være tilstede på alle medieplattformer. NRK er også avhengig av en forutsigbar, robust og politisk uavhengig finansieringsordning for å opprettholde publikums tillit og sikre fri og uavhengig journalistikk.

NTL ber komiteen velge en framtidig finansering av NRK basert på en innkrevd avgift framfor den foreslåtte skattefinansieringen. NTL anbefaler en husstandsavgift med en tilpasset sosial profil. Dersom komiteen likevel velger den foreslåtte løsningen mener vi det er grunn til å se på den sosiale innretningen. Sånn vi ser det treffer den smalt og ensidig. Vi mener komiteen må se på andre løsninger både for trappesatsene for justering og det at man når makssats allerede ved en inntekt på 350000,-. Ved at man velger å innføre dette gjennom å redusere personfradraget så er det i realiteten en skjult skatteøkning for folk flest.

Omstillingsmidler til avvikling av lisenskontoret i Mo i Rana
Det må etableres alternativ sysselsetting og bevilges særskilte omstillingsmidler ved en avvikling av lisenskontoret. For Rana-samfunnet innebærer det et tap på minst 100 arbeidsplasser. Tap av arbeidsplasser vil ramme de ansatte svært tungt.

Dersom opprettelsen av nye stillinger ved Nasjonalbiblioteket skal være en del av disse tiltakene må overtallige fra NRK sikres kompetanseutvikling og fortrinnsrett til stilingene. Det må også etableres alternative tiltak som sikrer inntekt for de berørte i omstillingsperioden. Det må i tillegg videreføres stillinger ved lisensavdelingen for å dekke opp framtidige behov.