Stortinget280120 (002).png

Statped og kompetansebygging i kommunen

Siden Statped skal omstilles er det viktig at det sette av ekstra midler og at kompetansebygging i kommunene ivaretas. Dette for å unngå å ramme barn og unge som mer enn de fleste andre er avhengig av forutsigbare og langsiktige tjenester, understreket Camilla Lyngar i NTL Statped. Hun stilte på høringen i Stortingets utdannings- og forskningskomité og Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, sammen med forbundssekretær Thomas Sandvik.

Publisert: 29.01.2020, sist endret 29.01.2020


Regjeringen ønsker nå å avgrense Statpeds mandat og det er varslet store kutt i budsjett, riktig nok fordelt over 5 år. Dette vil innebære store endringer i Statped. Hele eller deler av avdelinger eller tjenester vil med stor sannsynlighet bli overført til annen forvaltning og deres faglige tilhørighet vil da svekkes. Gjenværende avdelinger risikerer å bli så små at bare den aller mest nødvendige og mest utsatte kompetansen blir tilbake. Det er ikke nok til å løse Statpeds samfunnsoppdrag.

Statped er en statlig spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped tilbyr tjenester innen 6 spesialpedagogiske fagområder og har i tillegg et spesielt ansvar for samiske brukere innenfor de samme fagområdene.

Tjenester som tilbys er blant annet tverrfaglige utredninger av barns funksjon og vanskeområder, opplæring og veiledning av nettverket rundt det enkelte barnet, deltidsopplæring i og på tegnspråk for elever med rett til dette og heitidsopplæring for elever med medfødt døvblindhet. Statped har også et spesielt ansvar for å utarbeide læremidler for barn og elever med synsvansker, hørselsvansker og de med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon.

Mulige konsekvenser for Statped

NTI er bekymret for hvilke oppgaver som skal bli igjen i Statped og at det ikke vil være nok at ressurser til å sikre gode og levedyktige fagmiljøer internt. I meldingen går det fram at regjeringen vil overføre ressurser fra Statped til kompetansetiltak rettet mot kommuner og fylkeskommuner med særlig vekt på PP-tjenesten. Regjeringen legger opp til at endringene for Statped skal skje parallelt med kompetansebyggingen i kommunene. Statped skal selv bidra til denne kompetansebyggingen, i tillegg til å gi tjenester av høy kvalitet til egne brukere og samtidig gjennomgå en omfattende omstilling.

NTL vil påpeke at kompetanse ikke følger automatisk med når ressurser overføres fra ett sted til et annet. Kompetansebygging tar tid og det må utføres et ekstra arbeid av dem som allerede har kompetansen, altså Statped. Dette kan gå ut over kvaliteten på tjenestene i overgangsperioden.

Hele høringssvaret finner du her.