Kjersti Barsok

Domstolstruktur

«Nå skal vi bruke tid på å gjennomgå høringsdokumentene i sin helhet, men så langt er vi fornøyd med at regjeringen faktisk ser ut til å ha lyttet til våre medlemmer og de mange andre kritiske røstene som gikk imot Domstolutvalgets forslag. Samtidig er våre medlemmer i Domstolene tydelige på at de står i en veldig krevende situasjon i Domstolene selv uten denne omleggingen. Etter flere år med budsjettkutt og underfinansiering står Domstolene midt i store omstillings- og nedbemanningsprosesser. Dette sier NTL-leder Kjersti Barsok i en kommentar til høring NOU 2019: 17 Domstolstruktur og alternative forslag til domstolstruktur.

Publisert: 03.03.2020, sist endret 03.03.2020


Det er positivt at regjeringen legger opp til at Jordskifterettene skal samlokaliseres med tingrettene. Jordskifteretten er en særdomstol og dette forslaget tar høyde for det. At rettskretsene utvides og det legges opp til større grad av samhandling vil i mange tilfelle være hensiktsmessig. Samtidig bevarer dette forslaget en desentralisert domstolsstruktur som er til beste både for befolkningen som skal forholde seg til Domstolene og for de ansatte i Domstolene.

Våre tillitsvalgte i Domstolene melder tydelig tilbake til oss hvor viktig det er at domstolene får tilført tilstrekkelig med ressurser for å kunne løse sitt samfunnsoppdrag. Dette viser også Riksrevisjonens rapport. Så langt mener ikke vi at de økonomiske innsparingene som er forespeilet er realistiske. Vi har tidligere advart mot at kuttene i Domstolene går ut over rettssikkerheten og den advarselen står fortsatt like sterkt selv om dette forslaget ikke gjennomføres.»

Høring NOU 2019: 17 Domstolstruktur og alternative forslag til domstolstruktur 

Frifagbevegelse: Regjeringen vil beholde alle landets domstoler men halvere antall sorenskrivere