Eivind Gran

LO Stat vil ikke akseptere to dagers varslingsfrist for permitteringsvarsel

Spekter mener virksomheter kan permittere ansatte med to dagers varsel på grunn av koronaviruset. LO Stats nestleder Eivind Gran avviser Spekters begrunnelse.

 

Publisert: 10.03.2020, sist endret 18.03.2020


Foto: Kristian Brustad

Les saken på LO Stats sider

Viktig presisering om permittering under Koronavirusutbruddet 
-Det er ingen endringer i varslingsfristen for permitteringer, den er 14 dager, sier Fredrik Oftebro, nestleder i NTL. Det kan se ut som om noen arbeidsgivere nå enten utnytter eller misforstår regelverket for permitteringer. LOs juridiske avdeling bekrefter i dag at det ikke er avtalt med noen arbeidsgiverforeninger å endre varslingsfristen ved permittering. Det er kun gjort endringer i arbeidsgivers periode med lønnsplikt som inntrer når varslingsfristen er utløpt og permitteringen er iverksatt. Vi ber også våre tillitsvalgte gjøre seg kjent med at permittering ikke kan benyttes  i statlig, fylkeskommunal eller kommunal virksomhet. Det samme gjelder kulturinstitusjoner, organisert som aksjeselskap, stiftelse o.l., dersom disse i vesentlig grad får støtte til driften fra det offentlige, sier Oftebro. 

Om permittering
Permittering reguleres i Hovedavtalene i privat sektor. Der er det avtalt prosedyrer for hvordan arbeidsgiver skal drøfte behovet med tillitsvalgte i forkant, og hvilke frister som gjelder for å varsle de ansatte dersom permitteringer iverksettes. Varslingsfristen for permitteringer er 14 dager. Arbeidstakerne har krav på full lønn i varslingsperioden. Permittering kan bare brukes ved arbeidsmangel, det vil si at arbeidsgiver ikke lenger har oppgaver å sette de ansatte til. Det er ikke anledning til å bruke permitteringer på grunn av smitterisiko etc i forbindelse med Koronasituasjonen. Arbeidsgiver har lønnsplikt for de ansatte når varslingsfristen er utløpt og permitteringen er iverksatt. Perioden er på 15 dager. Regjeringen har foreslått å redusere denne perioden til 2 dager som en del av tiltakspakken i forbindelse med koronautbruddet. Den som blir permittert vil ha rett på dagpenger fra det tidspunktet arbeidsgivers lønnsplikt opphører. Det er også foreslått nye regler her. Dersom arbeidsgiver foreslår permitteringer eller innkaller til drøftinger om dette oppfordres tillitsvalgte å ta kontakt med forbundet.

Hvem kan ikke permitteres?
Det kan ikke benyttes permittering i statlig, fylkeskommunal eller kommunal virksomhet. Det samme gjelder kulturinstitusjoner, organisert som aksjeselskap, stiftelse o.l., dersom disse i vesentlig grad får støtte til driften fra det offentlige. Bakgrunnen for dette er at de offentlig ansatte ikke har rett på dagpenger ved permitteringer, jfforskriften  Dersom en er i tvil må arbeidsgiver ta kontakt med NAV for å sjekke om de ansatte vil ha rett på dagpenger før det igangsettes prosesser for permittering. Dersom  ansatte som ikke har rett på dagpenger ikke kan utføre sitt ordinære arbeid på grunn av tiltakene som er gjennomført for å begrense smitte av korona-viruset løper det ordinær lønnsplikt selv om de ansatte blir fritatt fra enkelte oppgaver eller må jobbe hjemmefra. De ansatte er til arbeidsgivers disposisjon.

NTL avlyser alle kurs og reiser
NTL avlyser alle forbundets kurs på Sørmarka fram til 26. mai og all annen reiseaktivitet. Vi mottar nå mange henvendelser som følge av Koronavirusutbruddet, og har i dag sendt ut informasjon til organisasjonsledd og avdelinger. Frist for å avholde årsmøter i 2020 utsettes til ut 3. kvartal.

Til grunn for dette ligger både en tanke om å begrense reiseaktiviteten og et føre var prinsipp. Forbundets ledelse vil fortløpende vurdere om det er andre tiltak som er nødvendige eller endringer i iverksatte tiltak. 

Våre egne kurs og arrangementer 
For å begrense reiseaktiviteten avlyser NTL alle kurs på Sørmarka i forbundets regi fram til 26. mai 2020. Ny vurdering vil komme etter dette. 

Forbundet vil vurdere alternative møteformer for alle planlagte arrangementer og gir beskjed til deltakerne dersom det blir satt opp alternative arrangementer. Det vil bli prioritert å finne praktiske løsninger for nødvendige møter i forbindelse med hovedtariffoppgjøret. 

Forberedelser til hovedtariffoppgjøret
Planlagte tariffkonferanser innenfor overenskomstsektoren vil bli avholdt som videomøter. Mer informasjon vil komme til de som skal delta på disse. 

Planlagte kurs/konferanser/medlemsmøter i organisasjonsleddene
Hvorvidt et arrangement skal avlyses må organisasjonsleddene selv vurdere i lys av myndighetenes råd. Vi har sendt våre organisasjonsledd og avdelinger om e-post om hvilke konsekvenser avlysning vil ha for støtte for kurs og arrangementer. 

Søknader om støtte til fremtidige aktiviteter
NTL vil ikke behandle søknader om støtte til kurs, konferanser, medlemsmøter og annen aktivitet som innebærer utstrakt reising inntil videre. 

Årsmøter
Frist for årsmøter i 2020 utsettes til ut 3. kvartal. Dersom styret vedtar å utsette årsmøtet på grunn av forhold knyttet til koronavirusutbruddet, videreføres styret og alle gjeldende vedtak til årsmøtet er avholdt. Ved utsettelse gjelder fristene for ordinært årsmøte når det innkalles til møtet. 

Representantskapsmøter
Dersom representantskapsmøter i 2020 utsettes på grunn av forhold knyttet til koronavirus utbruddet, videreføres styret og alle gjeldende vedtak til representantskapsmøtet er avholdt. 

Det er styret som vedtar dato for representantskapsmøte. Dersom dato for representantskapet er vedtatt må styret fatte vedtak om utsettelse av møtet. Ved utsettelse gjelder fristene for ordinært representantskapsmøte ved innkalling til møtet. 

Annet
Vi oppfordrer alle organisasjonsledd til å vurdere om møter og arrangementer kan avholdes med alternative møteformer. 

Disse vurderingene gjelder i første omgang til 26. mai 2020 eller til nytt vedtak fattes.