ellendalenfb.png

Trekk tilbake forslag til midlertidig forskrift vedrørende Universitets- og høyskoleloven!

- Vi reagerer på veldig kort høringsfrist, og at kriseloven brukes på universiteter og høgskoler så raskt, sier 2. nestleder Ellen Dalen. NTL mener dette er en altfor vid fullmakt som går utover koronalovens formål og at den derfor bør avvises. NTL sendte over høringssvar i dag til Kunnskapsdepartementet.

Publisert: 26.03.2020, sist endret 26.03.2020


Innholdet i høringssvaret:

NTL eller LO er, ved det vi antar er en inkurie, ikke høringsinstans til denne høringen, men vil be departementet trekke tilbake forslag til midlertidig forskrift vedrørende Universitets- og høyskoleloven.

Vi viser til koronaloven § 1

Lovens formål

Loven skal legge til rette for forsvarlige, effektive og forholdsmessige tiltak som er nødvendige for å begrense forstyrrelsen av sentrale samfunnsfunksjoner som følge av utbruddet av Covid-19, og for å avhjelpe negative konsekvenser for befolkningen, næringslivet, offentlig sektor eller samfunnet for øvrig.

Det utsendte forslagets ordlyd: «I perioden denne forskriften gjelder, gjelder reglene i universitets- og høyskoleloven med forskrifter bare så langt de er mulig å følge som følge av utbruddet av Covid-19» vil sette hele UH-loven til side.

NTL mener dette er en altfor vid fullmakt som går utover koronalovens formål og at den derfor bør avvises. UH loven regulerer tilsettinger, styreform, demokratiske ordninger og virksomhetenes autonomi, i tillegg til studentenes rettigheter. Det foreligger ikke grunnlag for å sette alle disse bestemmelsene til side. Unntak fra loven må begrunnes konkret og begrenses til de konkrete behovene som foreligger.

Regjeringen:Høring Midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven