Velferdsstaten og offentlig sektor

NTL Ung vil ha en stor, sterk og effektiv offentlig forvaltning av våre alles velferdsgoder. For å få til dette må vi ha tillit til de ansattes fagkunnskap. Vi må også løse utfordringene i felleskap hvor vi ansatte får en større grad av medbestemmelse i virksomhetene vi er ansatt i. Vi mener det er nødvendig å stoppe med ABE-kuttene regjeringen har påført statlige etatene umiddelbart.

Publisert: 18.06.2020, sist endret 18.06.2020


NTL Ung har store ambisjoner for offentlig sektor, og vil at ansatte og tillitsvalgte skal sitte i førersetet for utviklingen.  Velferdsstaten er viktig for et demokratisk og inkluderende samfunn. Alle landets innbyggerne skal sikres like muligheter til utdanning, helse- og velferdstjenester og et sosialt og økonomisk sikkerhetsnett. Det er de folkevalgtes ansvar å sikre gode, offentlige tjenester som motvirker sosiale og økonomiske forskjeller.

NTL Ung mener at mange av de store samfunnsutfordringene løses best i fellesskap. Dette ivaretas best ved at velferdstjenester og samfunnssikkerhet sikres og leveres av offentlig ansatte. Den norske arbeidslivsmodellen har sterke tradisjoner for aktivt partssamarbeid, og offentlig ansatte har kunnskapen og kompetansen til å definere framtidas behov og løsninger.

Avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE) og stadig omstillingspress er ressurskrevende, og påvirker offentlig sektors evne til å ivareta sine samfunnsoppgaver på vegne av fellesskapet. Ny lov for statens ansatte fratar statsansatte grunnleggende rettigheter knyttet til blant annet stillingsvern, og bidrar dermed til å svekke forvaltningens uavhengighet. Outsourcing av oppgaver fra virksomhetene og flytting av statlige arbeidsplasser skaper utrygghet rundt statsansattes arbeidsforhold.

Det offentlige må bidra aktivt for å sikre at alle har mulighet til tak over hodet. Staten og kommunene har et særlig ansvar for dette. Styrking av Husbanken er et tiltak som kan bidra til å redusere forskjeller. For å bedre situasjonen i boligmarkedet, er det nødvendig med en aktiv tomte- og utbyggingspolitikk, et regulert leiemarked og et skattesystem som gjør boliger langt mindre attraktive som investeringsobjekter. Skatteregimet må spesielt skjerpes for sekundærboliger.

Privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester bidrar til en storstilt overføring av offentlige midler til privat profitt. Markedsstyringsprinsipper gjør offentlig sektor mindre effektiv, svekker ansattes medbestemmelse og fører til dårligere tjenester. Kampen for en sterk offentlig sektor og offentlig sektors egenart er derfor en kamp for framtidas velferdsstat og den norske modellen. Markedsstyringen av offentlig sektor bør erstattes av en tillitsreform.  

 

NTL Ung vil:

  • ivareta en sterk offentlig sektor og en uavhengig statlig forvaltning
  • offentlige tjenester skal fortsatt leveres av offentlig ansatte
  • stanse all privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester, virksomheter og statlige selskaper
  • ha aktiv utbyggingspolitikk og et skattesystem som sikrer boliger til en overkommelig pris
  • at staten som hovedregel skal bygge egen kompetanse, fremfor utstrakt bruk av innleie og konsulenter
  • innføre tillitsreform i offentlig sektor
  • at ABE-reformen avsluttes og at statlig sektor heller får tilført friske midler til å gjennomføre digitalisering og effektivisering