fredrik.png

Enighet i NRK-mekling

Vårt mål for meklingen var å klare å få en mer rettferdig fordeling av lønn for våre medlemmer i NRK. Vi klarte å komme et stykke på vei, sier NTLs nestleder Fredrik Oftebro.

Publisert: 13.11.2020, sist endret 13.11.2020


Last ned: Riksmeklerens møtebok fra NRK-meklingen

Oppgjøret mellom LO Stat og Spekter ble landet seks timer på overtid. - Det har vært en krevende mekling, men vi kom til slutt fram til et resultat vi kan anbefale for medlemmene. Lønnsoppgjøret sikrer de samme tilleggene som resten av NRK har fått. Vi har også sikret et videre arbeid for mer rettferdig avlønning og har gjennom forhandlingene fått gjennomslag for et aktivt diskriminerings- og likestillingsarbeid mellom fagforeningene og NRK, sier Oftebro.

Nå skal meklingsresultatet gå til uravstemning blant medlemmene i NTL og Creo.

Momenter i meklingsløsninga

Lønn:

Det gis et generelt tillegg på 4.700 kroner pr. år til alle medlemmer utenfor

journalistgruppen. Tillegget gis med virkning fra l. april 2020 og inkluderer

tillegg gitt i A-dels forhandlingene. Alle medarbeidere skal som et minimum

være sikret en lønnsvekst på 1,4 %.

Det settes av 1.500 kroner per medlem utenfor journalistgruppen til en pott med

virkning fra 1. oktober 2020. Ved fordeling av potten skal tillitsvalgte gis tilgang til

relevant informasjon, herunder konsekvensene av lønnsoppgjørene de siste fire

årene. Det skal gis oversikt over lønnstillegg gitt innenfor ulike grupper. I fordeling

av potten skal det legges vekt på hensynet til likelønn og rettferdig

lønnsfastsettelse basert på saklige vurderinger. Partene skal avtale på hvilket nivå

vurderingen gjøres.

Det gis et generelt tillegg på 5.000 kroner pr. år til alle medlemmer

innenfor NTLs journalistgruppe. Tillegget gis med virkning fra

1.april 2020 og inkluderer tillegg gitt i A-dels forhandlingene. Alle

medarbeidere skal som et minimum være sikret en lønnsvekst på 1,4%.

Det settes av 1.750 kroner per medlem tilhørende NTLs journalistgruppe

til en pott med virkning fra 1.november 2020.

Godtgjørelse etter overenskomsten § 7.2.1, 7.2.2 og 7.6.1 reguleres med 1,4

prosent. Nytt innslagspunkt for kompensasjonsfridag justeres til 13.635

kroner. Begge med virkning fra 1. desember 2020.

Pkt 7.7.2 strykes med virkning fra 1. desember 2020. De som er

berørt av denne bestemmelsen får 10 000 kroner som et personlig

tillegg. Reguleringen skjer med virkning fra 1. desember 2020.

I tillegg skal partene jobbe videre med en mer rettferdig lønnsdannelse i NRK:

NTL og NRK er enige om en partssammensatt prosess fram mot mellomoppgjøret for å diskutere mulige fremtidige innretninger på lønnsoppgjørene herunder hvordan lønnstilleggene kan fordeles. I arbeidet skal partene identifisere lønnsforskjeller og diskutere årsakene til disse. De lokale parter kan be de sentrale parter om å bistå i arbeidet dersom de ønsker det.

Så er vi også stolte av at vi fikk gjennomslag for vårt forslag om et mer aktivt arbeid mot diskriminering og for likestilling i NRK:

NRK skal jobbe planmessig for å etterleve aktivitetsplikten som fremgår av Lov om likestilling og forbud mot diskriminering §26. Dette innebærer

a. undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling, herunder annethvert år kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid.

b. analysere årsakene til identifiserte risikoer

c. iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering, og bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten og

d. vurdere resultater av arbeidet etter bokstav a til c.