Guro Vadstein (foto: Ole Palmstrøm)

Anker tingrettsdom om domstollederes uavhengighet

-Domstolledere må kunne opptre uten risiko for å tape egen stilling, sier forbundssekretær Guro Vadstein. Utfallet av tingrettens avgjørelse er et signal om at ytringer mot Domstolsadministrasjonen, kan få betydning for domstolleders videre karriere. Saken har viktige prinsipielle sider og vi støtter medlemmenes beslutning om å anke.

Publisert: 29.06.2022, sist endret 29.06.2022


Saken gjelder embetsvern/forflytningsforbudet i Grunnloven § 22 andre ledd. Dom ble avsagt i Salten og Lofoten tingrett, Bodø 23.06.2022 - Saksnr 21-136087TVI-TSOL/TBOD. (Dommen ligger som vedlegg)

-NTL er skuffet over resultatet, sier forbundssekretær Guro Vadstein. Denne saken reiser klare prinsipielle spørsmål om domstollederes embetsvern. NTL er på vegne av medlemmer partshjelper i saken. Vi støtter medlemmenes beslutning om å anke denne saken, sier Vadstein.

Denne saken er en følge av domstolsreformen som Solberg-regjeringen iverksatte, en reform som nå delvis er reversert av Støre-regjeringen.

NTL anførte under tingrettens behandling at domstolledere må kunne opptre uten risiko for å tape egen stilling. Prosessen med utnevning av nye domstolledere våren 2021 førte til at så å si alle motstemmer mot strukturreformen ikke ble utnevnt som leder. Utfallet er et signal om at ytringer mot den utøvende makt (Domstolsadministrasjonen) kan få betydning for domstolleders videre karriere.

-Blir tingrettens dom stående etter ankebehandling vil dette bety at staten fritt kan ta forbehold ved utnevning om bortfall av stillingen som domstolleder. Det vil i tilfelle være en klar svekkelse av domstolleders uavhengighet, sier Vadstein.