Hva er NTL?

NTL-logo_512.jpg

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer også studenter. NTL er et av de største fagforbundene i LO, og har i dag ca. 50.000 medlemmer. Forbundets leder er Kjersti Barsok.

Forbundet organiserer alle grupper på arbeidsplassene, uavhengig av utdanning og stilling. Rundt om i Norge finnes 3000 godt skolerte NTL-tillitsvalgte som bistår våre medlemmer ved for eksempel lønnsforhandlinger og konflikter.

Hvordan er vi organisert?

Forbundet er sammensatt av mange forskjellige grupper med svært ulik utdanning og yrkesretning. Dette er en organisasjonsform som gis oss styrke, mangfold, samarbeid og solidaritet på tvers av virksomhetsgrensene.

Landsmøtet er NTLs høyeste organ og holdes hvert fjerde år. På landsmøtet blir det bl.a. vedtatt et prinsipp- og handlingsprogram. Programmet gir en god oversikt over politikken NTL ønsker skal føres på de fleste viktige samfunnsområder. Programmet er en viktig rettesnor for aktiviteten på ulike områder i NTL og er forpliktende for alle organisasjonsledd.


Organisasjonsledd
Norsk Tjenestemannslag har bygd opp organisasjonen slik at den er tilpasset forhandlingsordningen i staten og de andre organisasjonsområdene.

NTL har en tre-leddet organisasjonsstruktur:
- Avdelinger forhandler som hovedregel mot virksomhet (lokal arbeidsplass)
- Foreninger/Landsforeninger forhandler mot etat (f.eks. direktorat)
- Forbundet forhandler mot fagdepartementet

Et typisk eksempel på denne oppbyggingen er NTL NAV. Landsforeningen organiserer tilsatte i ytre etat og i direktoratet. Avdelingene tar seg av forhandlingene mot de enkelte fylkesadministrasjonene. Landsforeningen forhandler mot direktoratet i saker som angår hele etaten eller flere områder.

Denne måten å organisere på er hovedregelen, men det finnes en rekke unntak: Innenfor halvstatlig sektor inngår NTL (etter godkjenning fra LO) egne avtaler om lønns- og arbeidsvilkår, såkalte overenskomster. Overenskomstområdene er egne avdelinger i landsforeninger/foreninger eller de er samlet i en egen landsforening, f.eks. NTL Forskningsinstitutter.


Historie
I mellomkrigsårene var det i enkelte statsetater etablert LO-fagforeninger. Disse organiserte kun ansatte innenfor etaten, så for alle andre statstilsatte var det kun to alternativer tilbake; forbli uorganisert eller melde seg inn i Statstjenestemannsforbundet (STAFO), som var blitt stiftet i slutten av 20-årene.

Da STAFO sa nei til LO-medlemskap like før den andre verdenskrig, startet arbeidet med å danne et samleforbund i LO. Den andre verdenskrig satte en foreløpig stopper for arbeidet, men i 1946 tok Norsk Telegraf- og Telefonforbund på seg den foreløpige administrasjonen av det nye forbundet.

Høsten 1947 var tida moden for å la det nye forbundet stå på egne bein. 1. november samme år var Norsk Tjenestemannslag et faktum.

Kontakt oss
Norsk Tjenestemannslag, Møllergata 10, 0179 Oslo
Telefon 23 06 84 00
e-post: post@ntl.no

Ytterligere kontaktinfo