Politisk plattform for NTL Ung 2018-19

 1.  NTL Ungs visjon for samfunnet 

Norsk Tjenestemannslags prinsipp- og handlingsprogram ligger til grunn for forbundets arbeid og legger sammen med forbundets vedtekter rammene for NTL Ungs politikk. 

NTL Ung setter menneskelige verdier foran materiell velstand, og økologi settes foran økonomisk vekst. Vi jobber for et samfunn der solidaritet ikke kjenner grenser.

NTL Ung ønsker et samfunn hvor alle alle innbyggerne er frie og har like reelle muligheter. Det forutsetter en aktiv omfordelingspolitikk som motvirker sosiale og økonomiske forskjeller. Progressiv skattepolitikk, kollektiv lønnsdannelse, universelt utformede arbeidsplasser og en sterk offentlig sektor er avgjørende for å oppnå dette.

NTL Ung skal spesielt fokusere på faglige og politiske spørsmål som er av særlig stor betydning for unge arbeidstakere og studenter. Det er et overordnet mål for NTL Ung at alle i samfunnet skal sikres økonomisk uavhengighet og at alle som har arbeidsevne kan få arbeid. Vi må jobbe for et forutsigbart og stabilt velferdstilbud til alle. 

NTL Ung vil være en aktiv pådriver i arbeidet for fred, solidaritet ogi kampen mot klimaendringene. For å få til rettferdig fordeling globalt og gode løsninger på klimautfordringene, trenger vi et styrket internasjonalt samarbeid. 

Med en konservativ regjering som gjentatte ganger har angrepet arbeidstakeres rettigheter, ønsker NTL Ung å jobbe strategisk med følgende saker for å ha størst mulighet for gjennomslag:

 

 • Kjempe for faste heltidsstillinger
 • Rettferdig offentlig pensjon 
 • Likestilling i arbeidslivet og akademia
2.  Arbeidslivet  

NTL Ung har som målsetning at alle som har mulighet skal kunne delta i arbeidslivet. Det betyr også at unge må få mulighet til å arbeide i faste, hele stillinger. Det er bekymringsfullt at ungdomsledigheten i Norge er omtrent dobbelt så høy som den generelle arbeidsledigheten, og at den har økt betydelig siden 2014. Vi etterlyser konkrete og presise tiltak for å adressere dette.

Regjeringens angrep på arbeidsmiljøloven åpner for økt bruk av midlertidige stillinger og er ikke med på å redusere arbeidsledigheten. Midlertidighet skaper utrygghet i hverdagen og svekker arbeidstakeres rettigheter i arbeidslivet, dette hindrer mulighetene for trygge og stabile arbeidsplasser. NTL Ung vil kjempe for en sterk arbeidsmiljølov og en sterk lov for statsansatte som begrenser midlertidige ansettelser.

Kortere normalarbeidsdag vil gjøre det lettere å kombinere arbeid og familieliv, bidra til lavere forbruksvekst og hjelpe flere som ønsker det til å stå lenger i arbeid, noe som er spesielt gunstig for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. Kortere arbeidstid vil også kunne skape flere arbeidsplasser og slik være et tiltak mot den økende arbeidsledigheten. NTL Ung vil derfor kjempe for arbeidstidsreduksjoner som for eksempel sekstimersdagen.

Lønnsforskjellene i Norge øker, både i privat og offentlig sektor og rammer spesielt kvinner i kvinnedominerte yrker. Dagens situasjon med to lønnssystemer og tariffavtaler i staten har lagt til rette for større forskjeller i lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i staten, og bidrar til å splitte felleskapet mellom arbeidstakerne og forskyve makt i arbeidsgivers favør. NTL Ung er motstandere av et individualisert arbeidsliv og tilhengere av prinsippet om lik lønn for likt arbeid. Vi mener de ansatte skal lønnes basert på arbeidsoppgaver og ansvar. NTL Ung er for en solidarisk lønnspolitikk som løfter i bunnen, og samtidig sikrer alle en jevn reallønnsutvikling. Dette sikres best ved at mesteparten av lønnsmidlene fordeles gjennom kronetillegg sentralt Offentlig ansattes ytringsfrihet er under press. Flere opplever press fra arbeidsgivere som ikke ønsker at ansatte skal ytre seg negativt om arbeidsplassen. NTL Ung mener at de ansatte er best rustet til å si ifra om utfordringer på arbeidsplassen og at deres rett til å ytre seg må sikres.

Frykten for ikke å få jobb etter endte studier har ført til at svært mange unge i Europa velger å ta seg ulønnede eller lavtlønnede internships og praktikantstillinger. Dette gjør seg også gjeldende i Norge. Når staten benytter seg av slike stillinger sender dette et dårlig signal til resten av arbeidslivet. NTL Ung mener at rettighetene i internships og praktikantstillinger bør styrkes og tariffestes.

 

 

NTL UNG vil:

 • ha større satsing mot ungdomsledighet
 • at flest mulig i arbeid skal være fast ansatte
 • argumentere for et rettferdig lønnssystem, og lik lønn for likt arbeid praktiseres
 • redusere normalarbeidsdagen til seks timer
 • kjempe for at interns/trainees og praktikanter får tariffestede rettigheter og arbeidsvilkår
 • kjempe mot alle former for sosial dumping
 • forby nulltimerskontrakter  

              

3.  Pensjon 

Medlemmene i NTL Ung er fremtidens pensjonister. For oss er det viktig med kollektive løsninger som sikrer forutsigbare, solidariske og langsiktige fellesordninger. Pensjonssparing skal ikke være et ansvar for den enkelte. NTL Ung skal være en pådriver i arbeidet for å sikre gode pensjonsordninger også i framtiden og vil jobbe for at fagbevegelsen engasjerer og involverer unge medlemmer i diskusjonen om fremtidens pensjonssystem.

NTL Ung mener at vi må stå fast ved dagens ordning med 66 prosent av sluttlønn ved full opptjening etter 30 år. Det skal være mulig å kunne gå av med AFP ved 62 år med samme nivå som i dag, eller bli ufør uten tap i livsvarig pensjon.

Nye regler i folketrygden har endret hvordan pensjonen blir seende ut. Den nye modellen gir uheldige fordelingseffekter, de som må gå av tidlig får lavere pensjon. De som kan stå lenge i jobb kommer ut med høyere pensjon enn 66 prosent av tidligere lønn. Kutt i pensjon for lavlønte finansierer mer pensjon til de høytlønte, noe vi må jobbe for å unngå. Alderspensjon i folketrygden må ha en omfordelingsprofil som sikrer alle en pensjon de kan leve av. De to viktigste endringene i pensjonsordningen er innføringen av alleårsregelen og levealdersjustering. I dag teller samtlige arbeidsår mot den endelige pensjonen, hvor tidligere kun de 20 beste arbeidsårene talte. Pensjonen blir i tillegg levealdersjustert. Endringene medfører at framtidas pensjonister må jobbe lengre for å få tilsvarende pensjon som i dag.

Det er særlig tre punkter i opptjeningsreglene for innskuddsbasert tjenestepensjon som bryter med likestillingsprinsippene: Manglende opptjening for dem som jobber i stillinger under 20 prosent, manglende opptjening for lønn under 90 000 kroner (1G) og bortfall av opptjent pensjonskapital dersom man er ansatt i mindre enn tolv måneder. Dette vil ramme unge arbeidstakere i korte engasjementer og deltidsstillinger. Det er ofte kvinner som jobber i reduserte stillinger, har mest permisjon og er omsorgspersoner. Disse kan potensielt bli rammet av hardest av de nye reglene.

I dag har ikke statlig ansatte streikerett på pensjonsoppgjøret i folketrygden, da det vedtas i lov om statens pensjonskasse. Vi har kun streikerett på det som omhandler pensjon i Hovedtariffavtalen. NTL Ung mener derfor at all offentlig tjenestepensjon bør bli en del av tariffavtalen i staten for å sikre reell innflytelse på pensjonsoppgjøret. NTL Ung mener at de ulike forutsetningene for hvor lenge vi lever er med på å skape et tydelig klasseskille i Norge. Mange yrkesgrupper har en betydelig større belastning i utførelsen av arbeidet sitt enn andre og står derfor kortere i jobb. Derfor bør særaldersgrenser videreføres, slik at man ivaretar arbeidstakere som av ulike årsaker må gå av med tidlig pensjon. Det må også sikres fortsatt gode uførepensjonsordninger i offentlig sektor. Avtalefestet pensjon (AFP) er viktig å bevare som en reell tidligpensjonsordning. Det skal ikke være en tilleggspensjon etter modell fra privat sektor, men sikre en reell mulighet til tidligpensjon for de som trenger det.

NTL Ung vet at kampen om offentlig tjenestepensjon blir en av de største og viktigste kampene fremover. Derfor krever NTL Ung å bli hørt i spørsmål som omhandler framtiden vår, i samfunnet, i NTL og i LO. Vi skal jobbe for en bred, kollektiv og utjevnende pensjonsordning som sikrer alle en pensjon man kan leve av. Vi aksepterer ikke en pensjonsordning som individualiserer og svekker retten til en rettferdig pensjon, og som fordrer at framtidas pensjonister må stå unødvendig lenge i jobb for å sikres en pensjon å leve av.   

NTL Ung vil:

 • ha en bred, kollektiv og utjevnende pensjonsordning med en garantert pensjon man kan leve av, og som sikrer en reell mulighet til å gå av med tidlig pensjon for de som trenger det
 • at alle skal ha pensjonsopptjening fra første krone
 • kreve rettferdig pensjon uavhengig av fødselsdato. Levealdersjusteringen må fjernes slik at yngre generasjoner ikke får en radikalt dårligere pensjonsordning enn dagens ordning
  • at offentlig tjenestepensjon tas inn i tariffavtalene i staten
               
4.  Utvikling av velferdsstaten og offentlig sektor 

NTL Ung har store ambisjoner for offentlig sektor, og vil at ansatte og tillitsvalgte skal sitte i førersetet for utviklingen.  Velferdsstaten er viktig for et demokratisk og inkluderende samfunn. Alle landets innbyggerne skal sikres like muligheter til utdanning, helse- og velferdstjenester og et sosialt og økonomisk sikkerhetsnett. Det er de folkevalgtes ansvar å sikre gode, offentlige tjenester som motvirker sosiale og økonomiske forskjeller. 

NTL Ung mener at mange av de store samfunnsutfordringene løses best i fellesskap. Dette ivaretas best ved at velferdstjenester og samfunnssikkerhet sikres og leveres av offentlig ansatte. Den norske arbeidslivsmodellen har sterke tradisjoner for aktivt partssamarbeid, og offentlig ansatte har kunnskapen og kompetansen til å definere framtidas behov og løsninger.

Byråkratiseringskutt, effektivitetsreformer og stadig omstillingspress er ressurskrevende, og påvirker offentlig sektors evne til å ivareta sine samfunnsoppgaver på vegne av felleskapet. Ny lov for statens ansatte fratar statsansatte grunnleggende rettigheter knyttet til blant annet stillingsvern, og bidrar dermed til å svekke forvaltningens uavhengighet. Outsourcing av oppgaver fra virksomhetene og flytting av statlige arbeidsplasser skaper utrygghet rundt statsansattes arbeidsforhold.

Privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester bidrar til en storstilt overføring av offentlige midler til privat profitt. Markedsstyringsprinsipper gjør offentlig sektor mindre effektiv, svekker ansattes medbestemmelse og fører til dårligere tjenester. Kampen for en sterk offentlig sektor og offentlig sektors egenart er derfor en kamp for framtidas velferdsstat og den norske modellen. Markedsstyringen av offentlig sektor bør erstattes av en tillitsreform.  

 

NTL Ung vil: 

 • ivareta en sterk offentlig sektor og en uavhengig statlig forvaltning 
 • offentlige tjenester skal fortsatt leveres av offentlig ansatte 
 • ha stans i all privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester, virksomheter og statlige selskaper
 • at det ikke skal være mulig å ta ut profitt på velferdstjenester 
 • at ansattes kompetanse skal bestemme styringen og utviklingen av offentlig sektor
 • innføre tillitsreform i offentlig sektor.  

 

5.  Digitalisering

 

Arbeidsmarkedet generelt, inkludert offentlig sektor står overfor en utvikling hvor stadig flere tjenester digitaliseres, automatiseres og robotiseres. Dette er i utgangspunktet en positiv utvikling, men kan få store konsekvenser for unge arbeidstakere. Arbeidet med digitalisering er høyteknologisk og utviklingen skjer stykkevis og gradvis. Dette kan gjøre det vanskeligere for organisasjonen å utøve reell medbestemmelse. Delvis fordi teknologien i seg selv kan være vanskelig å forstå, men også fordi avgjørelser som har betydning for den enkelte arbeidstaker tas utenfor de tradisjonelle medbestemmelsesfora.

 

NTL Ung mener at gode muligheter for kompetanseheving og etterutdanning må være en betingelse for digitalisering, automatisering og robotisering. Ingen arbeidstakere skal gjøres irrelevante på grunn av teknologisk utvikling. NTL Ung mener at det er viktig at innbyggernes rettigheter ikke innskrenkes for at regelverket skal tilpasses slik at det muliggjør robotisert saksbehandling. NTL Ung mener også at man må være oppmerksom på at robotisering kan gå på bekostning av den kollektive fagkompetansen i fagområdet som robotiseres.

 

NTL Ung mener at effektiviseringsgevinstene som kan følge av digitalisering, automatisering og robotisering i størst mulig grad skal benyttes til å gjøre forvaltningen bedre, ikke billigere.

 

NTL Ung vil:

 • • at digitalisering, automatisering og robotisering i offentlig sektor skjer innenfor rammene av medbestemmelse.
 • • at de økonomiske gevinstene som følger av digitalisering, automatisering og robotisering føres tilbake til samfunnet i form av bedre tjenester for innbyggerne og bedre arbeidsforhold for arbeidstakerne i offentlig sektor.

 

6.  Studenter i arbeidslivet 

Selv om  studiefinansieringen trappes opp til 11 måneder, er den likevel ikke tilrettelagt for at heltidsstudenter får tilstrekkelig med økonomiske midler gjennom studieløpet. Dette driver mange studenter ut i arbeidslivet som deltidsansatte og ringevikarer. Som gruppe preges studenter av dårlige lønns- og arbeidsvilkår, manglende stillingsvern og tariffestede rettigheter. For å motarbeide dårlige arbeidsforhold må studenter sikres faglige rettigheter, samt god informasjon om disse, på lik linje med andre arbeidstakere. 

Den norske modellen er avhengig av en høy organisasjonsgrad, og organisering bør starte allerede i studietiden. Alternativet vil være at studenter utgjør en gruppe løsarbeidere som undergraver allerede opparbeidede rettigheter. Som fagorganiserte vil studenter stå styrket som gruppe i kampen om å ivareta sine rettigheter i arbeidslivet. NTL Ung mener derfor at studenter må fagorganisere seg. Her må fagbevegelsen gå foran med et godt organisatorisk tilbud til studenter. Skal man rekruttere flere studenter må fagbevegelsen i større grad enn i dag være synlig i en arbeidssituasjon, og også tydelige på hvordan studenter kan engasjere seg for faglige rettigheter på arbeidsplassen. 

Nyutdannede opplever ofte store utfordringer knyttet til overgangen til arbeidslivet. Et tøft arbeidsmarked, særlig i for stillinger i offentlig sektor som følge av nedbemanninger og kutt, har gjort overgangen til arbeidslivet tøft for mange. Manglende rettigheter til arbeidsledighetstrygd og andre stønader fra NAV fører blant annet til at høyt kvalifiserte studenter blir tvunget til å bli værende i dårlig betalte deltidsstillinger og med manglende vilkår. 

NTL Ung vil: 

 • sikre studenters faglige rettigheter på lik linje med andre arbeidstakere 
 • arbeide for at flere studenter organiserer seg i NTL og LO
 • jobbe for at studenter får et bedre organisatorisk tilbud i NTL og LO

7. Studentvelferd og studiefinansiering  

Studentene er en av samfunnets viktigste investeringer. Lånekassen har gjort det mulig for alle, uansett bakgrunn, å ta høyere utdanning. Samtidig er det viktig å videreutvikle og sikre studentvelferden og studiefinansieringen. Her må en moderne fagbevegelse, med LO i spissen, gå foran. NTL Ung mener at studentsamskipnadene, ledet av studenter, er best egnet til å forvalte ordningene for studentvelferd.

For å sikre reell likhet til utdanning må utsatte grupper ivaretas. Det må derfor tilrettelegges bedre for studenter med nedsatt funksjonsevne og studenter med barn. NTL ønsker full barnehagedekning, studentboliger for familier og økt økonomisk støtte til studenter med barn. Studenter med nedsatt funksjonsevne skal også ha rett til økt økonomisk støtte og tilrettelagte studentboliger. 

NTL Ung ønsker å gjøre studentsamskipnadens boligtilbud mer attraktivt for studenter. I dag velger mange studenter å heller benytte seg av det private utleiemarkedet fordi studentsamskipnadens boligtilbud ofte er i samme prisklasse og i dårligere standard. Den klart største kostnaden for de fleste studenter er bolig. Å bygge statlig subsidierte studentboliger virker prisdempende på det private leiemarkedet, og styrke studenters privatøkonomi.Allerede etablerte studentboliger må pusses opp og ivaretas. NTL Ung vil i større grad styrke kompetansen om et trygt og godt arbeidsmiljø for studenter. Kompetansen må økes både i sektoren generelt og blant studentenes tillitsvalgte og verneombudene spesielt. Studenter ved institusjoner som har utdanning og forskning som hovedformål skal ha samme rettigheter knyttet til helse, miljø og sikkerhet som arbeidstakere ved institusjonen.   

Det er sentralt å ta vare på studenters arbeidsmiljø, hva angår lesesaler, grupperom og luftkvalitet. Det må bygges flere lesesaler, grupperom og kollokviegrupper. Videre må det sikres gode ordninger og vern for varsling, slik at studenter kan varsle om kritikkverdige undervisnings- og arbeidsforhold. NTL Ung vil lovfeste ordningen med studentombud, slik at dette innføres på alle studiesteder. Institusjonene må legge til rette for tilstrekkelig opplæring i HMS av studenttillitsvalgte, øke fokuset på LAMU og styrke samarbeidet mellom AMU og LAMU. 

Det er fortsatt store sosiale, geografiske, etniske og kjønnsforskjeller i rekruttering til høyere utdanning. Disse må utjevnes. NTL Ung vil fortsette kampen for lik rett til utdanning. Radikale tiltak for sosial utjevning ved opptak må iverksettes. Eksempler på dette kan være kvotering, av både kvinner og menn, økonomisk støtte, realkompetansevurderinger og overgang fra yrkesrettede utdanninger, opptaksprøver og forberedende kurs.

For at studenter i Norge skal ha lik mulighet til å velge studiested, uavhengig av økonomisk eller geografisk bakgrunn, er det viktig at de blir tildelt tilstrekkelig med reisestøtte. NTL Ung ønsker å gjeninnføre Lånekassens reisestøtte for alle norske studenter i og utenfor Norge. Dette er avgjørende for å sikre en reell mulighet til å velge studiested uavhengig av geografisk tilknytning. 

For å sikre lik rett til utdanning for alle må en tilstrekkelig studiefinansiering være på plass. NTL Ung  applauderer innføringen av 11 måneders studiestøtte, men mener heltidsstudenter i dag ikke har tilstrekkelig studiestøtte, og mange studenter må finne alternative inntektskilder. NTL Ung vil derfor binde studiestøtten til to ganger Folketrygdens grunnbeløp (2G), samt  øke stipendandelen til 50 %. Det er imidlertid behov for en politisk styrt, lav rente på studielån.

 NTL Ung er imot enhver innføring av skolepenger, studie- og søknadsavgift både for norske og internasjonale studenter. Studentrabatt på kollektivtransport, helsetjenester, kulturtilbud og andre viktige samfunnstjenester må videreutvikles. Studenter må ha mulighet til å benytte seg av disse tjenestene på lik linje med andre grupper i samfunnet. Rabatt på kollektivtransport må bestemmes nasjonalt og være uavhengig av studentenes alder, bosted og studiested. 

 

   NTL Ung vil: 

•         jobbe for at det blir bygget 4000 universelt utformede studentboliger årlig 

•         kreve at studielånsrenten settes til samme nivå som styringsrenten 

•         sikre studenters arbeidsmiljø på lik linje med arbeidstakere 

•         sikre reell mulighet til høyere utdanning for alle ved å øke studiestøtten til 2 ganger                     

folketrygdens grunnbeløp (2G)  

•         øke stipendandelen til 50%

•         innføre en nasjonal rabatt på kollektivtransport på minimum 50 %, uavhengig av alder,

             bosted og studiested
•         lovfeste studentombud på alle studiesteder 

 


8. Grunnutdanning 

Kunnskap er en viktig kilde til innflytelse og bidrar til at hvert enkelt menneske aktivt kan delta i samfunnet. Lik rett til utdanning er derfor et grunnleggende demokratisk prinsipp. En sterk offentlig fellesskole, både i grunnskolen og videregående skole, er fundamentet for et fritt og rettferdig samfunn med like muligheter for alle. 

En gratis fellesskole er best egnet til å utjevne sosiale forskjeller. Privatskoler er med på å svekke fellesskolen og antallet privatskoler må derfor holdes lavest mulig. NTL Ung mener utbytteforbudet i skolen må opprettholdes og innføres også for barnehager. Gratisprinsippet som gjelder i norsk offentlig skole må løftes fram og realiseres for alle elever, også på videregående skole. Læremidler, studieturer og arbeidsklær og annet utstyr som er nødvendig på yrkesfaglige studieretninger skal være gratis for elevene. Unge arbeidstakere har ofte dårlige kunnskaper om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Det er derfor behov for at arbeidslivskunnskap får en større plass i skolen.  

Alle skal ha reelle muligheter til å fullføre utdanningsløpet sitt uavhengig av studieretning. Elever på yrkesfaglige studieretninger skal ha mulighet til å fullføre utdanningen sin, bli fagarbeidere og bidra i arbeidslivet. En fagutdanning med god kvalitet er helt sentralt for et konkurransedyktig næringsliv i Norge, og det er viktig at fagbrevets stilling opprettholdes i et arbeidsliv i endring. Høyt frafall i videregående skoler er et problem som bidrar til at unge ender opp uten hverken studiekompetanse eller fagbrev, dette må motarbeides blant annet gjennom flere lærlingeplasser.

NTL Ung støtter ordninger som, gjennom offentlige anbud, stiller krav til tilbyderne om bruk av lærlinger. Dette må også inkludere eventuelle underleverandører. NTL Ung mener at lærlingtilskuddet må økes, samtidig som det må bevilges øremerkede midler til fylkeskommunene for å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser. NTL Ung vil jobbe for å heve statusen til fagutdanningen og fagarbeideren og vil synliggjøre betydningen av dyktige fagarbeidere. NTL Ung er for en videreutvikling av Y-vei ordninger slik at fagbrev kan kvalifisere for opptak til høyere utdanning.

NTL Ung mener at nyutdannede fagarbeidere går ut i et trygt og forutsigbart arbeidsliv, med faste, hele stillinger. Heltidsproblematikken i helse- og omsorgssektoren og utfordringene med bemanningsbransjen i bygg- og anleggssektoren er eksempler som undergraver fagarbeidernes rettigheter.

NTL Ung vil: 

 • innføre arbeidslivskunnskap i skolen 
 • bevare den norske fellesskolen 
 • ha flere lærlingplasser i offentlig og privat sektor 
 • innføre lovfestet rett til lærlingeplass
 • innføre Y-vei på flere utdanninger

              

9. Høyere utdanning og forskning 

Utdanning og forskning er grunnlaget for videreutvikling av demokrati og velferd. Universitets- og høyskolelovens bestemmelser om studentrepresentasjon og hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse er viktige bærebjelker for at studenter og arbeidstakere i akademia kan påvirke egne institusjoner. For å sikre medbestemmelse mener NTL Ung at valgt ledelse bør være normen innenfor akademia. Valgt ledelse har sin forankring og lojalitet i fagmiljøene, og bidrar derfor til at beslutningene er faglig forankret og får legitimitet gjennom ansatt- og studentdemokratiet. 

Finansiering må støtte opp under grunnforskning og den frie forskningen, og finansieringen skal ikke være avhengig av konkurranse eller næringslivets prioriteringer. Gjennom å kanalisere en større andel av forskningsmidlene direkte til institusjonene vil man kunne oppnå dette. Grunnforskning er viktig for å styrke vår forståelse av oss selv og verden, for å utvikle samfunnet videre og danner grunnlaget for framtidig verdiskaping. NTL Ung vil sikre at det er tilstrekkelige ressurser til grunnforskning, og det bør derfor opprettes flere statlig finansierte stipendiater ved høyskoler og universiteter. Prinsippet om forskningens frihet må vernes, og den beste måten å sikre dette er ved å legge til rette for flere faste stillinger. I dag går særlig unge forskere som årevis i midlertidige stillinger.

 

NTL Ung mener mangfoldet i universitets- og høgskolesektoren er viktig og bør bevares. Dette trues nå med de strukturelle endringene som er gjennomført i sektoren. Kravene som stilles til omorganiseringen av sektoren er i realiteten krav som stilles til arbeidstakerne. Demokratiet ved universiteter og høgskoler er satt under press. Dette undergraver den frie forskningen og den akademiske friheten. Denne utviklinga må stanses og reverseres. Avgjørelsene på alle nivåer ved universiteter og høgskoler skal tas i formelle organer der ansatte og studenter er representert.

Sektoren er under store strukturelle endringer som truer mangfoldet.

NTL Ung mener det er viktig å bevare breddeuniversiteter, bevare campus og høgskoler som en drivkraft i samfunnsutviklingen i samarbeid med forskningsmiljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig å sikre et desentralisert og variert utdanningstilbud over hele landet. Breddeuniversitet og et bredt regionalt tilbud er under press med de strukturelle endringene som gjennomføres i sektoren. Opprettelsen av nytt direktorat for høyere utdanning vil medføre et uønsket byråkratisk lag mellom departement og institusjonene.

NTL Ung mener at universitetene fortsatt skal være forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og vil gå mot andre tilknytningsformer for universitets - og høgskolesektoren, som for eksempel foretaksmodellen.

Fagskolen er det yrkesfaglige alternativet til Universitets -og høyskoleutdanning, og må styrkes som høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolen har en viktig rolle som utdanningsvei og som tilbyder av etter- og videreutdanningstilbud. NTL Ung mener at fagskolene må sikres god og forutsigbar statligfinansiering og at fagskolestudentenes rettigheter bør styrkes.

NTL Ung vil: 

 • forsvare uavhengig forskning  
 • bevare student- og ansattdemokratiet gjennom valgt ledelse ved utdanningsinstitusjonene 
 • bevare breddeuniversitetene og høgskolenes kompetanse i regionene 
 • NTL Ung er mot innføring av tilknytningsformer som for eksempel foretaksmodellen i universitets- og høgskolesektoren.
 • at det utvikles fagskoletilbud på flere områder og at det samlede tilbudet styrkes kraftig.
 • at utdanning gjennom fagskolen gir studiepoeng
 • at fagskolestudenter får samme rettigheter som studenter ved universitet og høyskoler

              

10. Boligpolitikk 

Bolig handler om trygghet og egen identitet. Fra andre verdenskrig og fram til 1980-tallet hadde Norge en lang periode med en sosial boligpolitikk som førte til at de fleste kunne eie sin egen bolig. I dag opplever mange igjen å komme til kort i et marked som har sviktet dem som trenger bolig. Samfunnet må bidra aktivt for å sikre at alle har mulighet til tak over hodet. Staten og kommunene har et særlig ansvar for dette.  

Styrking av Husbanken er et tiltak som kan bidra til å redusere forskjeller. Holdningen om at markedet løser alle problem har ledet til en situasjon der prisen på bolig egnet for enslige eller par i etableringsfasen har steget mange ganger mer enn konsumprisindeksen og kjøpekraftsforbedringen i landet. 

For å bedre situasjonen i boligmarkedet, er det nødvendig med en aktiv tomte- og utbyggingspolitikk, et regulert leiemarked og et skattesystem som gjør boliger langt mindre attraktive som investeringsobjekter. Skatteregimet må spesielt skjerpes for sekundærboliger. 

 NTL Ung vil: 

 • ha aktiv utbyggingspolitikk som sikrer boliger til en overkommelig pris 
 • ha full formuesbeskatning av sekundærboligen 
 • en særskatt på kjøp av sekundærboliger som gjør det dyrere å kjøpe flere boliger 
 • at rentefradraget på sekundærbolig må fjernes, og det innføres et øvre tak på rentefradraget for primærbolig 
 • øke antallet kommunale boliger 
 • legge til rette for ikke-kommersielle utleieboliger 
 • at flere aktører skal se på mulige tiltak som kan forbedre unges muligheter til å komme inn på boligmarkedet, f.eks. "leie-før-eie"-modellen  
 • opprettholde kravene til universell utforming      

11. Likestilling

Arbeidslivet preges fortsatt av ujevne maktforhold mellom kvinner og menn. Kvinner tjener fremdeles mindre enn menn og har mindre makt i samfunnet. Likestilling handler om frihet, rettferdighet og demokrati. Kvinnedominerte yrkesgrupper er dårligere betalt enn de som er dominert av menn. Kvinner med kort utdanning er også overrepresenterte når det gjelder ufrivillig deltid, deltidsstillinger over lang tid og midlertidige ansettelser. Mange kvinner lever derfor med lav lønn, lavere pensjon, færre rettigheter og større grad av usikkerhet på arbeidsmarkedet enn menn. Dette går ut over kvinners frihet og økonomiske selvstendighet.

NTL Ung mener derfor at likelønn og kampen for hele og faste stillinger må prioriteres. Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked, der kvinner og menn jobber i ulike sektorer og har ulik plass i stillingshierarkiet. Unge kvinner søker seg oftere til yrker som før var mannsdominerte, men menn søker seg ikke i like stor grad til de kvinnedominerte yrkene. NTL Ung mener kvotering av begge kjønn til underrepresenterte studieretninger vil være nødvendig for å oppnå full likestilling i arbeidsmarkedet. NTL Ung mener at et likestilt arbeidsliv også krever et likestilt familieliv. En fedrekvote på minimum 14 uker og at menn skal ha selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger er en viktig del av dette.

Seksuell trakassering er også en utfordring kvinner blir utsatt for i større grad enn menn. Dette gjelder i tillitsverv, i arbeidslivet og i samfunnet generelt. Seksuell trakassering er en utfordring som ofte blir forsterket av at kvinner er overrepresentert i deltidsstillinger, og er avhengig av en god tone med ledelsen. Å sikre muligheten til å varsle om slike forhold på alle arbeidsplasser er et avgjørende for å få bukt med dette problemet. Her spiller fagbevegelsen en viktig rolle.

NTL Ung vil:

 • Kjempe for et likestilt arbeidsmarked, med like muligheter for kvinner og menn
 • Kreve og praktisere lik lønn for likt arbeid
 • Kreve lovfestet rett til hele stillinger for å bekjempe ufrivillig deltid
 • Arbeide for at det fastsettes forpliktende likelønnsplaner i alle offentlige virksomheter
 • Arbeide for at eget forbund, så vel som andre LO-forbund, innfører tiltak for å motvirke seksuell trakassering i egen organisasjon
 • Arbeide for opplæring av tillitsvalgte for håndtering av saker som angår seksuell trakassering på arbeidsplassene

 

12. Inkludering og mangfold  

NTL Ung arbeider for et inkluderende samfunn der mangfold er grobunn for personlig og samfunnsmessig utvikling. NTL Ung mener at vi som samfunn har en plikt til å ta imot mennesker med beskyttelsesbehov og til å arbeide internasjonalt for å styrke rettighetene til mennesker på flukt. NTL Ung vil aktivt bekjempe rasisme, diskriminering og fremmedfrykt i samfunnet.

NTL Ung vil ha en solidarisk asyl- og flyktningpolitikk der menneskeverdet veier tyngre enn innvandringsregulerende hensyn. For å sikre en god integrering er det essensielt at flyktninger blir tatt godt i mot, og kommer raskt i arbeid. Mottaksopphold må ikke være lenger enn strengt nødvendig, og bør i størst mulig grad fylles med meningsfullt innhold.

 

Innvandrerbefolkningen i Norge har generelt lavere utdanning, lavere inntekt og rammes oftere av arbeidsledighet enn befolkningen som helhet. NTL Ung oppfordrer institusjoner for høyere utdanning i Norge til å ta del i Akademisk dugnad, for å sikre at flyktninger og asylsøkere får utdanning, ferdigstilt påbegynte grader og brukt sin utdanning fra hjemlandet i det norske arbeidsmarkedet. Norskopplæringen må styrkes og kvalitetsikres, og asylsøkere bør gis anledning til å jobbe. Folk som har fått sine søknader innvilget må raskt bosettes og komme inn i introduksjonsprogram, få godkjent utdanning og realkompetanse, komme ut i et normalt arbeidsforhold og bli skattebetalere. En politikk for arbeid til alle og mindre klasseforskjeller er derfor det viktigste bidraget til bedre inkludering. 

 

Arbeid er nøkkelen til integrering og vil motvirke sosial dumping. Personer med minoritetsbakgrunn opplever oftere diskriminering i ansettelsesprosesser og i arbeidslivet generelt. NTL Ung vil derfor iverksette konkrete tiltak for å motvirke dette. Trygge rammer og sikre framtidsutsikter er avgjørende for en god integrering. Flyktninger må sikres gode muligheter for familiegjenforening. Krav til botid for å søke om statsborgerskap bør senkes, og det må innføres en foreldelsesfrist på tilbakekalling av statsborgerskap. 

 

Arbeidslivet må også være inkluderende for de med funksjonsnedsettelser og kronisk syke. Det er i dag alt for lite fokus på deres ressurser og arbeidskapasitet i stedet for deres funksjonsbegrensninger. NTL Ung ønsker et inkluderende arbeidsliv for denne gruppen og krever at lovgivningen tas på alvor og følges tett opp. Arbeidsstyrken og tillitsvalgtapparatet bør gjenspeile mangfoldet i befolkningen og staten må bidra aktivt til at alle behandles likeverdig. Formelle og uformelle hindringer må identifiseres og fjernes. Det er viktig at NTL og LO går i front for godt inkluderingsarbeid i egen organisasjon, og engasjerer seg i statens storsatsning på funksjonshemmede sammen med relevante organisasjoner for å fremme mer inkluderende arbeidsliv. Å skape en felles plattform for utveksling av erfaringer for funksjonshemmede og kronisk syke vil være en viktig del av dette arbeidet.

 

NTL Ung vil: 

 

 • aktivt bekjempe rasisme, diskriminering og fremmedfrykt i samfunnet 
 • være pådriver for en human og åpen asyl- og flyktningpolitikk 
 • at statlige virksomheter innfører et prøveprosjekt med ”anonyme jobbsøknader”
 • at asylsøkere får arbeidstillatelse og rett til språkopplæring i mottak
 • aktivt arbeide for å få flere med minoritetsbakgrunn inn i tillitsvalgtapparatet
 • at statlige og kommunale arbeidsplasser aktivt rekrutterer minoriteter og funksjonshemmede
 • sørge for at det er universelt utformede lokaler og sikre tilgjengelighet når kurs, møter og konferanser arrangeres av NTL  

13. Klima og miljø 

NTL Ung mener det er behov for en mer offensiv satsing på klimatiltak. Statlig politikk og styring av offentlig sektor har en avgjørende betydning for utviklingen av et mer klimavennlig samfunn. Støtteordninger for å utvikle fornybar energi og skape grønne arbeidsplasser er nødvendig. NTL Ung krever tilstrekkelige kutt i klimagassutslipp og en reduksjon av utvinningstempo for olje og gass. Norge må utvikle og støtte internasjonale tiltak som bidrar til en bærekraftig utvikling. Dersom Norge skal overholde sine forpliktelser fra klimaavtalen som ble inngått i Paris kreves et taktskifte i norsk klimapolitikk. 

For å lykkes med den grønne omstillingen trenger vi en aktiv statlig virkemiddelpolitikk som legger til rette for at bedrifter ser seg tjent med å bli mer miljøvennlig. Omfanget og behovet er så stort at bare fellesskapet og staten kan stå for de langsiktige investeringene og gi en forutsigbarhet som markedskreftene aldri kan levere alene. Det er vesentlig billigere for samfunnet å investere i de nødvendige omstillingene nå enn å håndtere skadevirkningene av klimaendringene i ettertid. Det trengs en plan for en gradvis reduksjon av utvinningstempoet i petroleumsindustrien, som sikrer en forutsigbarhet for arbeidsplasser og framtidige statlige inntekter. Det må satses omfattende på nye, grønne industrier som kan erstatte dagens petroleumsvirksomhet. Utvinningstempoet i petroleumsindustrien må reduseres, slik at det gjøres plass for omstillingen. Det offentlige må være en bidragsyter i å etablere markeder for klimaløsninger. 

Offentlig sektor bør, både som byggherre og innkjøper, stille høye krav til klimavennlige løsninger for bygg og ved anskaffelser. Nye statlige bygg bør legges til kollektivknutepunkt for å legge til rette for miljøvennlig transport. Ved nybygging eller rehabilitering av regjeringskvartalet bør dette skje som plusshus. Det må videre satses på medarbeiderdrevet innovasjon og fungerende partsforhold på arbeidsplassen, som er nødvendig for å få til omstilling til et grønt skifte.

NTL Ung krever at staten tar en aktiv rolle for å tilrettelegge for en storstilt opprustning av miljøvennlig kollektivtrafikk og en mer miljøvennlig transportsektor. NTL Ung krever at Norge i internasjonale forhandlinger viser en større politisk vilje til å kutte i egne klimagassutslipp. Økte bevilgninger må tilkomme de klimatiltakene vi vet fungerer både nasjonalt og internasjonalt. NTL Ung vil derfor at minst to tredjedeler av klimakuttene skal skje innenlands og at innenlands utslipp kuttes med 40 % innen 2030. 

  

NTL Ung vil: 

 • at fagbevegelsen blir en enda mer progressiv aktør i klimaspørsmål 
 • at staten skal ha en ledende rolle i omstillingen til et grønt arbeidsliv 
 • at Norges naturressurser skal eies og forvaltes av det offentlige 
 • at utvinningstempoet i petroleumsindustrien reduseres
 • opprette varig petroleumsfrie områder langs norskekysten, som Lofoten, Vesterålen og Senja, Mørebanken og i Barentshavet. 
 • at statlige støtteordninger for fornybar energi og fornybar transport videreføres og styrkes 

14. Global rettferdighet 

Verden har ressurser nok til at alle mennesker kan leve godt, men disse er urettferdig fordelt. For å få en rettferdig og fredelig verden trengs en radikal omfordeling av makt og ressurser, en energibruk som ikke skaper farlige klimaendringer og en økonomi underlagt demokratisk styring.

Internasjonal solidaritet og demokrati er viktig for fagbevegelsen. NTL Ung vil derfor vise solidaritet med alle mennesker som utsettes for urett. Vi vil styrke Norges politiske bidrag til fredsbygging og utvikling i sårbare stater, til beskyttelse av sivile og respekt for humanitære prinsipper i væpnet konflikt. NTL Ung ønsker at NTL skal prioritere internasjonale prosjekter i regi og samarbeid med Norsk Folkehjelp, fagbevegelsens egne solidaritetsorganisasjon.

Internasjonal handel må foregå på en måte som fremmer demokrati og menneskerettigheter, inkluderer faglige rettigheter og legger til rette for rettferdig utvikling. NTL Ung krever at Norge kun inngår handelsavtaler som respekterer disse prinsippene. Videre mener NTL Ung at internasjonale handelsavtaler ikke må føre til svekkelse av det offentlige tjenestetilbudet.

 

Utenfor EU står Norge langt friere til å kjempe for global rettferdighet i solidaritet med dem som trenger det mest. For å ivareta norsk arbeidsliv og den frie stemmen internasjonalt bør Norge fortsatt stå utenfor EU. Men Norge blir likevel i økende grad styrt av det som skjer i EU grunnet EØS-avtalen. Denne avtalen undergraver demokratiets evne til å styre økonomien, bidrar til sosial dumping og svekker fagbevegelsens makt i samfunnet. Å forsvare bra vilkår for arbeiderklassen innenfor EUs indre marked der reglene settes utenfor demokratis kontroll er en nesten umulig oppgave. NTLung krever derfor at Norge erstatter EØS-avtalen med en handelsavtale med EU.   

 NTL Ung vil: 

 • at internasjonal handel må foregå på en måte som fremmer demokrati og menneskerettigheter 
 • at vårt internasjonale engasjement er forankret i fredsbevegelsen, menneskerettighetsbevegelsen og arbeiderbevegelsen 
 • kreve at norske myndigheter avviser enhver avtale som svekker tariffavtaler, arbeidstakerens rettigheter, det offentlige tjenestetilbudet, og vår mulighet til å beskytte miljøet og folkehelsa
 • at flere norske institusjoner for høyere utdanning skal ta imot studenter og forskere gjennom “Students at risk” og “Scholars at risk”  
 • at Norge melder seg ut av EØS-avtalen

 

 

Organisatorisk handlingsplan for NTL Ung 2018-19

 

NTL Ung skal arbeide for å tydeliggjøre viktigheten av å organisere seg, og kjempe for unge arbeidstakeres og studenters kollektive rettigheter. NTL Ungs handlingsplan er en konkretisering av hvordan NTL Ung skal arbeide for å oppnå gjennomslag for den politikken vedtatt i NTL Ungs politiske plattform. Handlingsplanen skal også gi uttrykk for en prioritering av NTL Ungs politiske og organisatoriske arbeid.

Politisk handlingsplan

Fagbevegelsen opplever stadig flere angrep på arbeidstakernes rettigheter. Endringene av arbeidsmiljøloven i 2015 og den nye loven for statsansatte er klare eksempler på dette. NTL Ung er bekymret for pensjonsordningene våre, og mener de kollektive løsningene må beholdes og styrkes. NTL Ung ser også at arbeidsgivere de senere årene har lagt seg på en tolkning av hovedavtalen i staten som strider med vår oppfatning av god lønnspolitikk. Unge arbeidstakere har lavere organisasjonsgrad og er oftere midlertidig ansatt, og vil derfor rammes hardest av disse angrepene. NTL Ung er beredt til å kjempe for de grunnleggende prinsippene om gode kollektive løsninger i den norske modellen, og for å unngå en maktforskyvning fra arbeidstaker til arbeidsgiver.

 

NTL Ung skal:

 • synliggjøre konsekvensene av angrep på arbeidstakernes rettigheter
 • bevisstgjøre studenter og unge arbeidstakere om rettigheter, lov og avtaleverk, og maktforhold i arbeidslivet
 • synliggjøre fagbevegelsens og LOs rolle i samfunnet, og skape oppslutning rundt fagorganisering i NTL blant både studenter og unge arbeidstaker
 • samarbeide med relevante organisasjoner, herunder andre forbund og deres ungdomssatsing, for å fremme NTL Ungs poltikk både innad i LO og på andre relevante areaner

Organisatorisk handlingsplan

Et hovedmål for NTL Ung er å bidra til at NTL er et attraktivt forbund for unge arbeidstakere og studenter. I 2018 avholdes det landsmøte i NTL, og dette er en spesielt viktig arena for NTL Ungs arbeid opp mot resten av organisasjonen for å nå dette målet.

 

Organisasjonsbygging gjøres trinn for trinn, og det er viktig at denne prosessen er demokratisk forankret hos NTL sine unge medlemmer. Organisasjonsbyggingen av NTL Ung er et samarbeidsprosjekt, og det er avgjørende at alle organisasjonsledd og medlemmer bidrar. Det er den tillitsvalgte på de enkelte arbeidsplassene som har kontakt med medlemmene, og for å oppnå en godt forankret organisasjonsutvikling, er et godt og tett samarbeid mellom styret i NTL Ung og lokale ungdomstillitsvalgte helt sentralt. NTL Ung skal jobbe for å arrangere gode kurs i universiell utformende lokaler og produsere relevant materiell for å skolere våre medlemmer.

 

NTL Ung skal jobbe aktivt for å bekjempe, og bevisstgjøre om, trakassering, diskriminering, og rasistiske holdninger. NTL Ung har nulltoleranse for grenseoverskridende atferd og seksuell trakassering i alle organisasjonsledd og særlig på NTL Ungs arrangementer.

 

NTL Ung har en viktig jobb å gjøre med å rekruttere studentmedlemmer. Det er viktig å videreutvikle NTL Ung til å bli attraktiv fagforening for studenter, og ønsker å forbedre interne rutiner for hvordan på best mulig måte samarbeide med organisasjonsleddene på studiestedene for å organisere, aktivisere og engasjere studenter.

 

NTL Ung skal:

 • gjennomføre skolering på flere nivåer for NTL Ungs medlemmer og sikre bred rekruttering til NTLs aktiviteter
 • jobbe for opprettelsen av flere ungdomsutvalg i NTLs organisasjonsledd
 • videreutvikle medlemstilbudet for studentmedlemmer i NTL Ung
 • forankre NTL Ung i NTL og LO ved å øke fokuset på unge arbeidstakere, og arbeide for å få flere ungt mangfold inn i NTL og LOs organisasjonsledd.
 • legge til rette for at det avholdes regionale og lokale formøter i forkant av NTL Ung konferansen
 • gjennomføre en bred prosess i organisasjonen i forkant av NTL Ung-konferansen
 • arbeide for at styrets anbefalinger fra evalueringen av NTL Ung og om videreføringen av studiestedprosjektene får gjennomslag på NTLs landsmøte.
 • utarbeide og gjennomføre en vervekampanje for unge arbeidstakere og studenter
 • Jobbe strategisk med de prioriterte punktene fra politisk plattform

 

Deling