Valg

Alle i NTLs styre er på valg på NTL Ung-konferansen. Ønsker du å stille, eller å nominere en kandidat kan du ta kontakt med leder av valgkomiteen Maren Holthe Hedne på e-post marenhedne@gmail.com.

Her vil vi også legge ut valgkomiteens innstilling når denne er klar!

 

Styret i NTL Ung

Styret i NTL Ung består av minst sju og høyst ni medlemmer, hvorav leder, nestleder og et styremedlem utgjør arbeidsutvalget. I arbeidsutvalget skal både studentmedlemmer og yrkesaktive medlemmer være representert.   

I tillegg velges tre fast møtende varaer. For å være valgbar til styret i NTL Ung kan man ikke være eldre enn 35 i perioden man velges for. Ved valg til styret i NTL Ung skal begge kjønn være representert med minst 40 prosent, og sammensetningen av styret bør gjenspeile mangfoldet i medlemsmassen. Hverken studentmedlemmer eller yrkesaktive medlemmer skal ha færre enn tre representanter i styret.   

Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er tilstede. Styret i NTL Ung foretar suppleringsvalg etter innstilling fra valgkomiteen, der dette er nødvendig. 

Leder velges for ett år, øvrig styre med vara kan velges for 1 år, eller 2 år dersom konferansen gjør vedtak om dette.

NTL Ung gis kontorplass og de frikjøpte lønnes av forbundet.

Deling