Sykdom og tilrettelegging

Når du er borte fra jobben på grunn av sykdom, må fraværet normalt dokumenteres. Det gjøres enten ved egenmeldt sykefravær, som kalles egenmelding eller egenerklæring, eller ved legemeldt fravær i form av en sykemelding. Det er viktig å sørge for slik dokumentasjon, slik at man unngår å få ulegitimert fravær.

Publisert: 19.11.2018, sist endret 19.11.2018


Retten til å bruke egenmelding reguleres av folketrygdloven § 8-23 til § 8-25, og eventuelle reglementer internt i virksomheten. Eksempler på slike reglementer er IA-avtale, sykefraværsrutiner eller liknende.

En sykemelding utstedes av lege, i dialog med pasienten, og etter en vurdering av arbeidstakers arbeidsevne knyttet opp mot helsemessige forhold.

Sykepengerettigheter handler om muligheten for å få dekket opp eventuelt tap av lønn på grunn av fravær ved sykdom, skade eller lyte. Sykepenger dekkes enten av arbeidsgiver eller folketrygden/NAV. Hvilke rettigheter du har til lønn under sykdom fra arbeidsgiver er i de fleste tilfeller regulert i tariffavtalen eller overenskomsten på arbeidsplassen din. Dersom tariffavtalen eller overenskomsten ikke regulerer forholdet, er det bestemmelsene i folketrygdlovens kapittel 8 som gjelder.

Vær oppmerksom på at lønn under sykdom ikke nødvendigvis er det samme som sykepenger.

Tilrettelegging skal fortrinnsvis ha som mål å gi arbeidstaker anledning til å kunne fortsette i sitt vanlige arbeid. Dersom det er aktuelt å overføre arbeidstaker til annet arbeid, skal arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte tas med på råd før saken avgjøres.

Tilrettelegging ved sykdom handler i hovedsak om tilpasninger av arbeidstid, arbeidsoppgaver og arbeidsansvar. Det er behovet arbeidstaker har i forhold til sin helse for å kunne være i mest mulig aktivitet/arbeid som er avgjørende. Bestemmelser rundt dette finner vi blant annet i arbeidsmiljøloven § 4-6 og i § 10-2 nr. 4.

Tillitsvalgte kan bli bedt av et medlem om å bistå i sak om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker. Da er det viktig å forholde seg til medlemmets ønske om bistand. Hvis ønsket kommer fra arbeidsgiver, skal den tillitsvalgte normalt takke nei. Den tillitsvalgte har ingen selvstendig rolle i oppfølgingsarbeidet knyttet til individuelt sykefravær. Partene i saken er arbeidsgiver, arbeidstaker, og eventuelt lege, NAV og/eller bedriftshelsetjenesten.

Ved bistand fra tillitsvalgte er dennes rolle å ivareta medlemmets rettigheter. Arbeidsgiver skal tilrettelegge så langt det er mulig, med utgangspunkt i det helsemessige behovet. Dersom arbeidsgiver mener tilrettelegging ikke er mulig, skal tillitsvalgte vurdere om arbeidsgiver har en saklig begrunnelse for å ikke tilrettelegge.

I veldig mange tilfeller ber arbeidsgiver om at arbeidstaker sier opp hele eller deler av stillingen sin dersom man har vært sykemeldt over lengre tid.

Norsk Tjenestemannslag sin klare anbefaling er at medlemmet ikke selv sier opp hele eller deler av sin stilling fordi man kan miste rettigheter ved å gjøre det.

Her er de mest sentrale lovene og annen veiledning som gjelder sykdom og tilrettelegging: