NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Medlemslister Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven (AML) fastsetter en del standarder på ulike områder for de virksomheter som er omfattet av loven. Formålet med loven er blant annet å sikre den enkelte arbeidstaker trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon, jf. aml § 1-1. Loven er videre ufravikelig (preseptorisk), jf. aml § 1-9. Man kan derfor avtale arbeidsforhold som er bedre enn arbeidsmiljøloven, men ikke dårligere.

Arbeidstid

Hovedtariffavtalen i staten (HTA) regulerer bestemmelsene om arbeidstid for de aller fleste statsansatte. Noen er imidlertid i tillegg omfattet av særlover (som for eksempel losene i Kystverket, politiet og forsvaret). Noen bestemmelser gjelder ikke for arbeidstakere som etter en individuell vurdering kan avtales å ha “ledende stilling”, eller ”særlig uavhengig stilling” (aml § 10-12 og HTA § 8 pkt 6, §13 pkt 4, § 15 pkt 7 og § 16 pkt 3)

Hovedtariffavtalen i Staten (HTA)

Arbeidstiden er normalt 37,5 timer pr uke, i tidsrommet mellom kl 07-17 fordelt på 5 dager pr uke. Ved skift- og turnusarbeid er det viktig å huske på følgende at arbeidstaker skal ha 11 timer arbeidsfri periode i hver 24-timersperiode (AML § 10-8) og 36 timers arbeidsfri periode i løpet av 7 dager.

Ved skiftordning teller nattetimene: 1 time 15 minutter (1,25)

Søndagstimer: 1 time 10 minutter (1,17)

Ved skiftarbeid natt, søndag og helgedager er arbeidstiden 35,5 time pr uke (HTA § 7 pkt 3.)

Viktige definisjoner henhold til HTA:

Dag kl 06-20

Natt kl 20-06

Skumring kl 06-07 og kl 17-20

Særavtale om fleksibel arbeidstid for ansatte i staten regulerer fleksitiden.

De fleste andre tariffavtaler har tilsvarende bestemmelser, men kan variere noe. Se den enkelte tariffavtale.

Bedriftshelsetjenesten

Ifølge AMLs § 3-3, skal det være verne- og helsepersonale (bedriftshelsetjeneste) ved virksomheten når det er nødvendig for å gjennomføre særlig overvåking av arbeidsmiljøet eller helsekontroll med arbeidstakere. Det er fastsatt i forskrifter hvilke virksomheter som skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale og hvilke oppgaver verne- og helsepersonalet skal utføre i tilknytning til arbeidet med overvåking av arbeidsmiljøet i virksomheten og kontroll med arbeidstakernes helse. Disse forskriftene kan du få ved å kontakte Direktoratet for Arbeidstilsynet eller ditt lokale arbeidstilsyn.

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Et godt arbeidsmiljø skal gi arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, sikre trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon. Dette er forhold som er omtalt i arbeidsmiljøloven. Det drives et omfattende og systematisk arbeid med disse sakene fra myndighetenes side.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestem­melsene gitt i og i medhold av arbeidsmiljøloven blir overholdt. NAV arbeidslivssenter skal være en konstruktiv og god støttespiller for arbeidslivet i en felles dugnad for et mer inkluderende arbeidsliv. Et inkluderende arbeidsliv er et arbeidsliv som har plass til alle som vil og kan arbeide. Arbeidslivet skal ha rom for personer med midlertidig eller varig redusert funksjonsevne og eldre arbeidstakere.

Idébanken for sykefraværsarbeidet skal være et virkemiddel for partene i arbeidslivet og sentrale myndigheter for å formidle ideer og resultater som kan bidra til bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær.

AKAN

AKAN (Arbeidslivets Komité mot Alko­holisme og Narkomani) er et treparts­samarbeid mellom LO, NHO og myndig­hetene i et forsøk på blant annet å møte et stadig økende rusmisbruk i arbeidslivet. AKAN har to hovedoppgaver, å forebygge rusmiddelproblemer i arbeidslivet og å hjelpe arbeidstakere med rus og avhengighet, herunder også spillavhengighet som har fått større fokus de siste årene.

Mer informasjon om AKAN finnes på AKANs nettside.

AKAN-utvalg

AKAN-utvalget er et partssammensatt underutvalg av AMU og behandler ikke individuelle saker, men planlegger og organiserer AKAN-arbeidet i virksomheten og driver informasjonsarbeid og holdningsskapende arbeid. Individuelle AKAN-saker følges opp av AKAN-kontakt og bedriftshelsetjeneste i nært samarbeid med leder.

Inkluderende arbeidsliv (IA)

IA-avtalen 2019–2022 omfatter hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet. Både ledelse, tillitsvalgte og verneombud har viktige roller i arbeidet.

NTLs tillitsvalgte oppfordres til å sette seg inn i avtalen, virkemidlene og tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet.

Du kan lese mer på regjeringen.no.