NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Medlemslister Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

Avtaler

Hovedavtale
Hovedavtalen gir grunnleggende spilleregler for medbestemmelse i arbeidslivet. I hovedavtalen finnes blant annet rettigheter for tillitsvalgte. Hovedavtalen har som formål å skape best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene (arbeidsgiver og de tillitsvalgte) på arbeidsplassen.

Avhengig av arbeidssted er de fleste av NTLs medlemmer omfattet av en av følgende hovedavtaler:
LO Stat – Staten
LO Stat – Arbeidsgiverforeningen Spekter
LO – Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
LO – Virke

I privat sektor er hovedavtalen første del av tariffavtalen, og det er i hovedavtaledelen man finner forhandlingsbestemmelsene.

Tilpasningsavtale
Hovedavtalen i staten og hovedavtalen i Spekter forutsetter at partene i den enkelte etat/virksomhet inngår tilpasningsavtaler som regulerer samarbeid og medbestem-melse i den enkelte etat/virksomhet. Mal for tilpasningsavtale i staten finner du på NTLs nettsider.

Tariffavtaler
Tariffavtalene regulerer lønns- og arbeidsvilkår på arbeidsplassen, og omfatter alle eller flere arbeidstakere. Tariffavtalens innhold varierer i forhold til hvilken virksomhet eller sektor den gjelder for, men i hovedtrekk vil alle tariffavtaler ha bestemmelser knyttet til følgende punkter:
• arbeidstid
• overtid
• pensjon
• permisjonsrettigheter, for eksempel i forbindelse med utdanning, sykdom og fødsel
• forsikringsordninger
• lønnsbestemmelser/lønnssystem
• reise- og diettbestemmelser

Hovedtariffavtalen i staten (HTA)
Hovedtariffavtalen i staten er en tariffavtale om generelle lønns- og arbeidsvilkår. En slik tariffavtale er en skriftlig avtale mellom staten og en eller flere arbeidstakerorganisasjoner om lønns- og arbeidsvilkår, og gjelder alle arbeidstakere i staten.

Virke, Abelia og Spekter
Overenskomst er en tariffavtale som inngås mellom hovedsammenslutning/forbund og en arbeidsgiverforening og/eller bedrift/virksomhet. NTLs medlemmer som ikke er ansatt i staten tilhører det vi kaller overenskomstsektoren.

Landsoverenskomst
En landsoverenskomst dekker flere virksomheter innenfor et virksomhetsområde/bransje. NTL har inngått landsoverenskomster med Virke (for området helse, utdanning, kultur og frivillighet (HUK), studentsamskipnader (LOS) og NKI) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)/Abelia (for forskningssektoren, utdanning og frivillighet).

I Spekter sektoren er overenskomsten delt i to: En A-del som er felles for alle virksomhetene og som inngås mellom LO Stat og Spekter og en B-del som gjelder for den enkelte virksomhet og som inngås mellom forbundet og virksomheten.

I virksomheter som ikke er medlemmer av en arbeidsgiver¬forening, inngås overenskomsten mellom forbundet og den enkelte virksomhet. Dette kalles en direkteavtale.

Overenskomstene regulerer følgende forhold:
Fellesbestemmelser, det vil si arbeids¬vilkår som ansettelse, oppsigelse, arbeidstid, overtidsgodtgjøring, permisjonsmuligheter og -rettigheter, pensjon, forsikringer og lignende

Særavtale
Særavtale er en avtale som regulerer lønns- og arbeidsvilkår og andre arbeidsforhold som ikke er regulert i tariffavtale. Alle særavtaler, også lokale, må være hjemlet i overordnet avtaleverk.
Eksempel på slike særavtaler:
• fleksibel arbeidstid
• regulering av skift- og turnusarbeid

Arbeidskontrakt
Alle ansatte har krav på en skriftlig, individuell arbeidsavtale. I arbeidsmiljøloven er det satt minstekrav til hva en slik arbeidskontrakt skal inneholde. Innholdet i arbeidsavtalen kan ikke være i strid med loven eller tariffavtalen. Loven gjelder foran tariffavtalen og tariffavtalen gjelder foran arbeidskontrakt.

Ferie

Retten til årlig ferie og feriepenger er fastsatt i ferieloven. I de avtalene som forbundet er part i er det også fastslått at arbeidstakerne skal ha rett til ferie utover lovens bestemmelser, totalt 5 uker. Dette kalles avtale- festet ferie. Arbeidsgiver har styringsrett når det gjelder innvilgelse av ferie. Arbeidstilsynet har det overordnede ansvaret for håndheving av ferieloven.