NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Medlemslister Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

Forbundskontoret

Generelt

Forbundskontorets oppgave er å legge forholdene til rette for at tillitsvalgte skal kunne gjøre en best mulig jobb ute i organisasjonen. En viktig del av dette er koordinering av arbeidet i ulike deler av forbundet og internt i LO og LO Stat.

Forbundskontoret er inndelt i følgende avdelinger:

Administrasjonen

Administrasjonen er forbundets daglige ledelse mellom hvert forbundsstyremøte. Administrasjonen forbereder saker som skal til avgjørelse i forbundsstyret og har ansvaret for forbundskontorets daglige drift. Som besluttende organ i NTL består administrasjonen av forbundsleder, 1. nestleder, 2. nestleder og hovedkasserer.

Arkiv og ekspedisjon

Her foregår registrering og fordeling av post til forbundet og videre til de enkelte medarbeidere, arkivering av alle saker som forbundet har behandlet, utarbeiding og fordeling av daglige postjournaler med videre. Avdelingen har også ansvar for å sende ut materiell til organisasjonsledd og medlemmer.

Avdeling overenskomst

Gruppen har ansvar for forhandlinger om opprettelse og revisjon av overenskomster samt hovedavtaleforhandlinger for NTLs medlemmer utenfor staten. Herunder avtaler med arbeidsgiverforeningene Spekter , Virke og NHO (Abelia) samt direkteavtaler med enkeltvirksomheter. Gruppen behandler også hovedavtalespørsmål innenfor de samme områdene og tvister knyttet til lov- og avtaleverket.

Avdeling stat

Gruppen tar seg av saker som dreier seg om hovedavtalen i staten, tilpasningsavtaler, hovedtariffavtalen, særavtaler, tjenestetvistloven, lønnssystemer, pensjonsspørsmål, ferie og fellesbestemmelsene.

Avdeling tilsettings- og personalsaker

Gruppen har ansvar for personalsaker, det vil si enkeltmedlemmers rettigheter i stillingsvernsaker og yrkesskade/-sykdom. Sakstypene er oppsigelser, permitteringer, omplasseringer, og tvist om lovligheten av midlertidige tilsettinger. Det kan også dreie seg om tilrettevisninger, advarsler, ordensstraff og avskjed.

Studie- og Organisasjonsavdelingen

Avdelingen har ansvaret for Studie og opplæringsvirksomhetene og organisasjonssaker, for eksempel opprettelse av nye organisasjonsledd og utvikling av forbundet. En av hovedoppgavene er medlemsverving. Viktigst er det å sette medlemmer og tillitsvalgte lokalt i stand til å informere potensielle medlemmer om fordelene ved å stå tilsluttet NTL. Avdelingen har også ansvaret for forbundets student- og ungdomsarbeid.

NTL tilbyr kurs og opplæring for medlem­mer og tillitsvalgte. Grunnopplæringen består av organisasjonskunnskap, forhandlings­kunnskap og arbeidsrett. Dette er NTL skolen trinn 1, 2 og 3. En rekke av forbundets organisasjonsledd holder egne kurs. Støtte til slike kurs tildeles etter søknad til studieavdelingen. Mer informasjon om våre opplæringstilbud og stønadsordninger finnes i NTLs kurskatalog:

Samfunnsavdelingen

Samfunnsavdelingen arbeider med samfunnspolitiske spørsmål, primært med krav overfor myndighetene. Dette omfatter faglig og politisk påvirkning, forvaltningsutvikling, velferdspolitikk og andre samfunnspolitiske spørsmål. og informasjonsavdelingen

Informasjonsavdelingen

Informasjonsavdelingen har ansvaret for NTLs kommunikasjon innad og utad, medier, egne og underliggende nettsider, sosiale medier og trykt materiell.

Kontingentavdelingen

Kontingentavdelingen holder orden på alle opplysninger som er nødvendige om medlemmene, alle inn- og utmeldinger, overføringer innen forbundet og til og fra andre LO-forbund. Avdelingen registrerer også innbetalt kontingent og holder kontakt med lønningskontorene som trekker kontingenten fra medlemmenes lønn. Ansvaret for å følge opp medlemmenes rettigheter, både når det gjelder overgang til pensjoniststatus, forsikringer og kontingentfritak ligger også hos kontingentavdelingen.

Regnskapsavdelingen

Har det daglige ansvaret for alle økonomiske transaksjoner for forbundet, både innad og utad. Dette omfatter også lønnsutbetalinger til forbundskontorets tillitsvalgte og ansatte, samt oppgjør for reise­regninger fra alle som reiser for forbundets regning.