NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Medlemslister Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

Lover

De nedenstående lover kan du få tilgang til elektronisk på Internett på www.lovdata.no. Her vil du også finne forskrifter til de enkelte lovene. Et annet nyttig nettsted for oversikt over ulike lover og forskrifter om arbeidsmiljø, er www.arbeidstilsynet.no.

Aksjeloven

Lov av 13. juni 1997 om aksjeselskaper inneholder blant annet ansattes rett til å velge representanter til bedriftens styre. Regler for valg av ansattes representanter er fastsatt i egen forskrift.

Arbeidsmiljøloven

Lov av 17. juni 2005 om arbeidstid, arbeidsmiljø og stillingsvern inneholder regler om blant annet arbeidsmiljø, arbeidstid, oppsigelse og arbeidstilsyn.

Arbeidstvistloven

Lov av 5. mai 1927 om arbeidstvister hjemler retten til å kreve tariffavtale, retten til å gå til konflikt og prosedyrer knyttet til dette, herunder Riksmekleren og Arbeidsrettens oppgaver.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Lov av 21. juni 2013 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne har som formål å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne.

Ferieloven

Lov av 29. april 1988, trådte i kraft 1.1.1990. Loven inneholder bestemmelser om arbeidstakernes rett til ferie og ferie- penger.

Forvaltningslovenm/ forskrift

Lov av 10. februar 1967 om behandlings­måten i forvaltningssaker inneholder regler om saksbehandling i offentlige organer. Loven gir regler om habilitet, alminnelig saksbehandling og rett til å la seg bistå av fullmektig. Forskrift til forvaltningsloven fastsetter bestemmelser om partsoffentlig­het i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning og gir regler om hvilke opplys­ninger en søker til statlige stillinger har krav på innsyn i.

Likestillingsloven

Lov om likestilling mellom kjønnene av 9. mai 1978 slår fast at det offentlige har ansvaret for å legge forholdene til rette for en reell likestilling mellom kvinner og menn. Regelen om positiv særbehandling, gjelder også ved tilsettinger.

Offentlighetsloven

Lov av 19. juni 1970 om offentlighet i forvaltningen inneholder regler som gir allmennheten rett til innsyn i forskjellige offentlige dokumenter. Loven sikrer for eksempel enhver borger rett til å få vite navn, alder, stilling og bosted til alle søkere til offentlige stillinger.

Stiftelsesloven

Lov av 15. juni 2001 om stiftelser gir regler og bestemmelser som gjelder særskilt for stiftelser.

Lov om Statens ansatte

Lov om statens ansatte av 1. juli 2017 med forskrifter gjelder for statsens ansatte og inneholder regler om blant annet tilsetting, tjenestens opphør og inngåelse av tilsettingsreglement/personalreglement.

Tjenestetvistloven

Lov av 18. juli 1958 om offentlige tjenestetvister hjemler forhandlingsrett- og plikt om lønns- og arbeidsvilkår for tilsatte i staten.