NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Medlemslister Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

Medlemskap

Generelt

Det formelle medlemskapet (stemmerett og valgbarhet) trer i kraft, når innmeldingen er registrert i forbundet, og fra den første i vedkommende måned kontingent er betalt for. Forsikringsrettighetene trer i kraft, når innmeldingen er registrert i forbundet. For elev- og studentmedlemmer gjelder medlemskapet og forsikringsrettighetene fra det tidspunkt kontingenten er betalt.

Medlemskontingent

Kontingenten er 1,1 % av brutto lønn. I tillegg kommer premie for Kollektiv hjem­forsikring og Kollektiv reiseforsikring Se for øvrig eget punkt om medlems­fordeler. Etter godkjenning av forbundsstyret har lokale organisasjonsledd mulighet til å kreve inn lokal tilleggskontingent.

Inn- og utmelding

Innmelding skal skje skriftlig, enten elektronisk eller på egen innmeldingsblankett. Utmelding skal være skriftlig med egenhendig underskrift. Tillitsvalgte må alltid få rede på utmeldingsårsaken! Det er unødvendig å miste medlemmer på grunn av misforståelser.

Overføring av medlemskap

Når et medlem får ny jobb i en annen virksomhet er det viktig at kontingent­avdelingen får beskjed om hvem som er ny arbeidsgiver. Da kan vi få gitt ny arbeidsgiver melding, slik at vedkommende snarest blir trukket for kontingent og forsikring, uten unødvendige avbrudd i medlemskapet. Medlemmer som får ny jobb hvor det er andre LO forbund enn NTL som organiserer, må gi beskjed til kontingentavdelingen slik at medlemmet kan få tilsendt overgangsbevis.

Kontingentfritak

Medlemmer som reiser ut av landet med permisjon uten lønn fra sin hoved­stilling, kan etter søknad få innvilget hvilende rettigheter og kontingentfritak i inntil fire år. Forsikringer faktureres separat. Husk at innboforsikringen kun gjelder innen Norden. Medlemmer som slutter i sin stilling, sin utdannelse eller sitt arbeidsmarkedstiltak og ikke tar annet lønnet arbeid, kan etter søknad opprettholde medlemskapet ved hvilende rett med tilknytningsavgift. Kan søkes i inntil fire år.

Medlemmer som går over til 100 % arbeidsavklaringspenger (AAP), kan søke kontingentfritak. Søknaden sendes til forbundet.

Det samme gjelder medlemmer som går over til omsorgspermisjon uten lønn.

Medlemmer som går over til 100 % uførepensjon fritas for kontingent og premie til Kollektiv hjemforsikring, mot at dette dokumenteres.

Ved overgang til pensjoniststatus fritas medlemmet for kontingent og premie til Kollektiv hjemforsikring, så sant vedkommende har 10 års sammenhengende medlemskap i NTL eller annet LO-forbund forut for pensjonstidspunktet.

Hedersmerke

NTLs hedersmerke tildeles alle medlemmer som har 25 års sammenhengende medlemskap i et LO-forbund. Ved 40 års sammenhengende medlemskap tildeles LOs hedersmerke og diplom. Kasserer eller leder sørger for å bestille hedersmerke og diplom fra forbundet, og tildeler disse ved en passende anledning.