NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Medlemslister Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

Møtevirksomhet i organisasjonsleddene

Generelt
Møtevirksomheten er en viktig del av den faglige virksomheten som skjer ute i organisasjons-leddene. Forbundets vedtekter inneholder bestemmelser om de formelle sider ved møtevirksomheten i forbundet.

Innkalling
Det er viktig å ha gode rutiner for innkallingen til møter i organisasjonen, slik at alle medlemmer og tillitsvalgte får anledning til å delta. I forbundets vedtekter er det egne frister for de ulike møtene, som man bør være oppmerksom på.

Sakliste
Gode forberedelser er en forutsetning for et vellykket møte. NTLs vedtekter angir hvilke saker som kan behandles på de ulike møter i forbundet og organisasjonsleddene.

Frister
Forbundet har i sine vedtekter egne frister for innkalling, innsendelse av forslag, utsendelse av saksdokumenter og lignende til enkelte møter. Disse er viktig å overholde, da det ellers i verste fall kan skje at møtet ikke blir godkjent innkalt på lovlig måte.

Avstemming
Avstemmingsreglene i NTL finner du i vedtektene.

Protokoll
I faglig sammenheng finnes det to typer protokoller: protokoller fra møtevirksomhet internt i forbundets styrende organer, og protokoller fra forhandlingsmøter med arbeidsgiver. For begge typer protokoll er konklusjonene viktige. Hva ble man enige om? Det skal ikke herske tvil om konklusjonen. Aller helst bør protokollen leses opp ved møtets slutt.

Enkelte organisasjonsledd fører bare vedtaksprotokoll (protokoller som foruten overskriften og innstillingen kun inneholder konklusjonen, ikke en eventuell diskusjon eller hvem som hadde ordet). Det er helt i orden. En bør allikevel vurdere hva som tjener informasjonsbehovet til medlemmene, og framtidige lesere av protokollen.

I en protokoll fra styremøter, årsmøter og representantskapsmøter for organisasjonsledd bør følgende tas med:
• hva slags møte
• sted for møtet
• dato og årstall for møtet
• tidspunkt når det begynte og når det sluttet
• hvem som er tilstede under de aktuelle sakene på styremøtet eller antall medlemmer på medlemsmøter
• sakliste/dagsorden
• hver sak gis en saksframstilling (hvis den er for omfangsrik legges den ved protokollen)
• eventuelle forslag med forslagstillers navn
• navn på dem som har ordet i medlemsmøter (ikke i styremøter)
• endelig vedtak

Tilsvarende krav bør stilles til forhandlingsmøter med arbeidsgiver.

Referat
Referat fra et møte er mer utfyllende enn en protokoll. Et referat vil i tillegg til det som tas inn i en protokoll, også kunne inneholde det som blir sagt i foredrag og innlegg i diskusjoner.

Ulike møtetyper
Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet og avholdes hvert fjerde år, på sted og tid som fastsettes av landsstyret eller forbundsstyret.

Representantskapsmøtet er landsforeningens høyeste myndighet, og består av landsforeningens styre samt valgte representanter fra avdelingene og de direkte tilsluttede medlemmer.

Årsmøtet er foreningens eller avdelingens høyeste myndighet, og skal avholdes innen de frister vedtektene bestemmer. Normalt er det innen utgangen av første kvartal hvert år. Årsmøtet skal bare behandle de sakene som står oppført på den dagsorden som er tatt med i den vedtatte saklisten, herunder innkomne saker.

Medlemsmøter er den høyeste myndighet i en avdeling eller forening i tiden mellom årsmøtene og avholdes så ofte styret finner behov for det.

Styremøter avholdes så ofte det er nødvendig av hensyn til saksmengden.