NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Medlemslister Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid

Generelt

NTL er en fagforening som i tillegg til gode lønns- og arbeidsvilkår og et godt stillingsvern, også ønsker et samfunn som gir god livskvalitet for alle. Trygghet, frihet, mang­fold, ansvarlighet og rettferdighet er sentrale verdier for oss.

Forbundets holdninger til disse og andre spørsmål er nedfelt i vårt prinsipp- og handlingsprogram. Vi har også utdypet enkelte sentrale spørsmål i temaflak. Temaflakene finnes på NTLs temasider.

Programmet ligger til grunn når vi uttaler oss i enkeltsaker eller vi skal gi vårt syn til kjenne i forbindelse med endringer i arbeidsgivers organisering, lønns- og arbeidsvilkår eller i lov- og avtaleverk. Vi framfører våre synspunkter overfor arbeidsgivere, politikere og myndigheter. Kort sagt overfor de som har bestemmende myndighet i den enkelte sak.

Høringer

En høring vil si at Stortinget eller et departement, et direktorat eller andre underliggende virksomheter ønsker å få belyst hva berørte parter har å si til et forslag som man arbeider med. Bakgrunnen er ønsket om bedre å kunne vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser av offentlige tiltak. Stortingskomiteene kan avholde høringer for å innhente informasjon om saker til behandling. Høringer i Stortinget foregår som regel muntlig, mens høringer overfor statsforvaltningen som regel foregår skriftlig. Forbundet eller LO er høringsparter i en rekke saker av forskjellig karakter, og det er forbundets samfunns- og informasjonsavdeling som har ansvaret for arbeidet med disse sakene. Ved å kontakte denne avdelingen vil du kunne få informasjon om hvilke saker forbundet har til høring til enhver tid.

Påvirkning av politikere og myndigheter

NTL arbeider for å bedre medlemmenes lønns-, arbeids- og livsvilkår. Politikerne har stor innflytelse over dette fordi de vedtar lover som berører disse forholdene. De fastsetter rammebetingelser for arbeidsmarkedet, for oss som arbeidstakere og for de som av en eller annen grunn skulle falle utenfor arbeidsmarkedet. Ettersom en stor del av medlemsmassen i NTL arbeider i staten, vil behandlingen av statsbudsjettet ha stor innvirkning på arbeidsforholdene for en rekke av våre medlemmer. Vi driver derfor et systematisk arbeid for å framføre våre synspunkter i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet. Vi utøver vår politiske påvirkning dels ved direkte kontakt med enkeltpolitikere og partier, dels ved å møte i komiteer og i utvalg, men også ved at vi deltar i samfunnsdebatten i media, og i enkelte helt spesielle tilfelle ved at vi gjennomfører politiske streiker.