NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Medlemslister Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

Om forbundet

NTL er organisasjonen for tilsatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning. Norsk Tjenestemannslag organiserer i overkant av 53 000 medlemmer. NTL er medlem av LO og LO Stat.

NTL bygger sitt arbeid på arbeiderbevegelsens grunnprinsipper om frihet, likhet, solidaritet og et demokratisk samfunn.

Hos oss står alle ansattgruppene samlet for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Vårt fremste politiske mål er å bevare og utvikle velferdsstaten.

NTL er det største forbundet for statstilsatte. NTL organiserer også tilsatte i halvoffentlige virksomheter, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar finansieringen fra staten. Eksempler er forsknings- og kultursektoren og studentsamskipnadene.

Forbundet er sammensatt av forskjellige grupper med ulik utdanning og yrkesretning. Dette er en krevende organisasjonsform, men gir også grunnlag for styrke, mangfold, samarbeid og solidaritet på tvers av virksomhetsgrensene. I tillegg til å fremme medlemmenes interesser i lønnsspørsmål, har NTL også et sterkt samfunnsmessig engasjement.

Landsmøtet er forbundets høyeste organ. Det holdes hvert fjerde år, og her blir det blant annet vedtatt et prinsipp- og handlingsprogram. Programmet gir en god oversikt over den politikk NTL ønsker å føre på de fleste viktige samfunnsområder. Programmet er forpliktende for alle organisasjonsledd, og er en viktig rettesnor for aktiviteten på ulike områder i NTL.

En grafisk framstilling av NTLs organisasjonsstruktur finnes på NTLs nettsider.

NTLs organisasjonsstruktur
Utgangspunktet for forbundets oppbygging er at vi skal ha en organisasjonsstruktur som er tilpasset arbeidsgiversiden.

Forbundet
departementsnivå (virksomhetsnivå i overenskomstsektoren)

Foreninger
egen virksomhet innenfor et geografisk begrenset område

Landsforeninger
direktoratsnivå innenfor etaten/virksomheten. En landsforening kan omfatte flere etater eller virksomheter, og vil da ha en koordinerende funksjon.

Avdelinger
organisasjonsledd under en landsforening. Avdelingen organiserer tilsatte i virksomheten/etaten på en eller flere arbeidsplasser.

Et typisk eksempel på denne oppbyggingen er NTL i NAV. Landsforeningen NTL NAV organiserer tilsatte i etaten. Avdelingene er fylkesnivået i forhold til arbeidsgiver, mens landsforeningen er direktoratsnivået.

Et annet eksempel er foreningen NTL Norsk Tipping som er organisert i forhold til egen virksomhet som befinner seg innenfor et begrenset geografisk område.

Denne måten å organisere på er hovedregelen, men det finnes unntak. Et eksempel er landsforeningen NTL Sentralforvaltningen, som organiserer ansatte innenfor flere etater og virksomheter hvor det gjerne er få ansatte eller som av andre praktiske grunner, ikke finner grunnlag for egen forening eller landsforening.

For øvrig vises til normalvedtektene for organisasjonsledd i Norsk Tjenestemannslag vedtekter.

NTLs beslutningsstruktur
Landsmøtet
Landsmøtet er NTLs øverste organ. Landsmøtevedtak er bindende for hele organisasjonen. Landsmøtet velger medlemmer av landsstyret, forbundsstyret, forbundets administrasjon og fastlønnede sekretærer ved forbundskontoret. Ordinære landsmøter avholdes hvert 4. år.

Landsstyret
Landsstyret er NTLs øverste styrende organ mellom landsmøtene. Landsstyret består av forbundsstyrets medlemmer og 24 representanter valgt av landsmøtet. Landsstyret møtes normalt 2-3 ganger pr. år.

Forbundsstyret
Forbundsstyret leder NTLs virksomhet i samsvar med vedtektene, landsmøtet og landsstyrets vedtak og gir de nødvendige fullmakter til administrasjonens arbeid. Forbundsstyret består av forbundets administrasjon og 7 representanter valgt på landsmøtet.

Administrasjonen
Administrasjonen leder forbundets daglige drift. Administrasjonen består av leder, 1. og 2. nestleder samt hovedkasserer.

Vedtekter
I organisasjoner inneholder vedtektene bestemmelser som regulerer forhold i organisasjonen. Blant slike bestemmelser er sammensetting av styrer, styrets oppgaver, årsmøtet og representantskapsmøtets oppgaver.

Vedtektene fastsettes av organisasjonens øverste myndighet (NTLs landsmøte) og finnes tilgjengelig på forbundets nettsider.