NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Medlemslister Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

Oppsigelse og andre stillingsvernsaker

Oppsigelse
Oppsigelse av en arbeidstaker skal ha saklig begrunnelse i arbeidsgivers og/eller arbeidstakers forhold. Arbeidsforhold kan bringes til opphør gjennom oppsigelse, avslutning av midlertidige arbeidskontrakter eller gjennom avskjed. Hvis et medlem har behov for bistand i slike saker, må den tillitsvalgte kontakte forbundskontoret for rådgiving og videre oppfølging. Se også under punktet juridisk bistand.

Ordensstraff
Ordensstraff er en sanksjonsmulighet statlig arbeidsgiver har etter statsansatteloven overfor en arbeidstaker som alternativ til avskjed. Arbeidstaker beholder jobben, men har gjort ting arbeidsgiver mener er klanderverdig.

Suspensjon
Når statlig arbeidsgiver vurderer at det kan være grunnlag for å reise avskjedssak mot en ansatt, kan vedkommende bli suspendert fra sin stilling i påvente av at saken skal behandles. Les mer om suspensjon i statsansattelova § 29.

Avskjed
Avskjed er en svært streng reaksjon som innebærer umiddelbart opphør av arbeidsforholdet (uten oppsigelsesfrist). Vilkårene er strenge og dreier seg om grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold. Arbeidstakeren må ha opptrådt kritikkverdig ut over det som kreves ved oppsigelse i arbeidstakers forhold.

Saksbehandling i stillingsvernssaker
Staten
En arbeidstaker som blir sagt opp i staten har krav på skriftlig forhåndsvarsel. Vedkommende har rett til å uttale seg skriftlig om forhåndsvarselet og kan kreve møte med den som har myndighet til å treffe vedtak (tilsettingsrådet). Vedtak om oppsigelse, ordensstraff, suspensjon og avskjed kan påklages. Absolutt klagefrist er tre - 3 - uker fra vedtaket er mottatt.

Den oppsagte har rett til å ha med seg rådgiver i møte med tilsettingsrådet. NTL-medlemmer og tillitsvalgte kan be om bistand fra forbundskontoret.

Som tillitsvalgt bør man i slike saker henvende seg til forbundskontoret for råd og veiledning.

Overenskomst
En arbeidstaker som blir sagt opp etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har forhandlingsrett på sakligheten av oppsigelsen. Fristen for å kreve forhandlinger er to uker.

Den oppsagte har rett til å ha med seg en rådgiver i forhandlingene. NTL-medlemmer og tillitsvalgte kan be om bistand fra forbundskontoret.

Forhandlingsretten gjelder også i saker om avskjed og ved tvist om lovligheten av midlertidige tilsettingsforhold. Mer om dette kan du få vite ved å henvende deg til forbundskontoret.