NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Medlemslister Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

Pensjonsordninger

Alderspensjon
Vanlig pensjonsalder er 67 år. Da har alle rett til å gå av med pensjon. Den øvre aldersgrensen for de fleste stillinger i offentlig administrasjon er 70 år. Noen stillinger har særaldersgrense som innebærer tidligere avgangsalder. Alderspensjon i folketrygden er grunnpensjon samt tilleggspensjon og-/eller særtillegg. Alle som har nok opptjening kan ta ut folketrygd fra fylte 62 år, samtidig som man kan fortsette i jobb.

Avtalefestet pensjon (AFP)
Avtalefestet pensjon i offentlig sektor er en førtidspensjonsordning. Formålet med ordningen er å gi eldre yrkesaktive mulighet til å gå av med hel eller delvis pensjon i tiden mellom fylte 62 og 67 år. AFP er forhandlet fram mellom partene i arbeidslivet og gjelder således bare de som er dekket av en tariffavtale hvor denne ordningen er med. AFP i offentlig sektor kan ikke tas ut sammen med folketrygden.

AFP kan tas ut på et hvilket som helst tidspunkt fra fylte 62 år og fram til arbeidstakeren kan ta ut alderspensjon i folketrygden (67 år). Mer informasjon om dette finner du i kapittel 4.2 i hovedtariff- avtalen, i lov om avtalefestet pensjon for offentlig tjenestemenn, og Statens Pensjonskasse.

Privat AFP er en tilleggspensjonsordning, som tas ut samtidig med folketrygden og kan tas ut samtidig som man står i jobb. Privat AFP er livsvarig, og man må være tilmeldt AFP-ordning i senest før man fyller 55 år.

Til tross for samme navn er AFP-ordningene i privat og offentlig sektor helt forskjellige.

Tjenestepensjon
Tjenestepensjon er en fellesbetegnelse på pensjonsordninger som er knyttet til et arbeidsforhold. Statens Pensjonskasse er en lovfestet pensjonsordning for ansatte i staten, samt en del andre yrkesgrupper. Alderspensjon fra Statens Pensjonskasse er en tjenestepensjon. Størrelsen på pensjonen er avhengig av tjenestetiden, stillingsprosent og lønn. Full opptjening vil være 66 % av sluttlønn ved 30 års tjenestetid, før levealdersjustering trekkes fra. Statsansatte født før 1959 har en garanti for å beholde en pensjon på 66 % av sluttlønna. Ved å ta ut folketrygden før 67 år vil man miste denne garanti en og få varig redusert pensjon fra SPK.

Rett til alderspensjoner en del av arbeidsavtalen for hver enkelt arbeidstaker. I tillegg er pensjonsordningen lovfestet. Mer informasjon om pensjonsordningen finner du på www.spk.no.

Innskuddspensjon
Innskuddspensjon skiller seg fra ytelsesbaserte pensjoner ved at det endelig nivå på pensjonsytelsen er usikkert. Pensjonens størrelse avhenger av innskuddets størrelse samt fremtidig avkastning. Det er lovbestemte begrensninger på hvor mye som kan settes av til en innskuddsordning hvert år. Utbetalingen går som oftest over 10 til 15 år, og ved død vil gjenstående beløp arves.

Ytelsesbasert pensjon
Ytelsesbasert pensjon garanterer en arbeidstaker en bestemt pensjonsytelse ved oppnådd pensjonsalder. Ytelsen er en fastsatt prosent av sluttlønn, inklusive framtidig antatte ytelser fra folketrygden. Utbetalingen er livsvarig.

Hybridpensjon
Hybridpensjonen er svært lik innskuddspensjon, men har noen forskjeller. Utbetalingen er livsvarig, men ved død vil gjenstående beløp ikke arves. Hybridpensjonsordninger kan være uten garantier for nivå (som innskuddspensjon) eller inkludere reguleringsbestemmelser for utbetalingens nivå.