NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Medlemslister Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

Streik og tariffkonflikt

Dersom en eller flere arbeidstakerorganisasjoner ikke blir enige med arbeidsgiver om opprettelse eller endring av tariffavtalen, herunder lønnsreguleringer, kan forbundet ta medlemmene ut i streik.

Generelt
I staten er regler knyttet til streik fastsatt i tjenestetvistloven. I overenskomstsektoren gjelder bestemmelsene i arbeidstvistloven. Streik er en hel eller delvis arbeidsstans, som iverksettes for å tvinge fram en løsning av en tvist mellom en arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning og en arbeidsgiver. Plassoppsigelse eller arbeidsoppsigelse nyttes i denne sammenheng som kampmiddel i en pågående arbeidskonflikt om lønns- og arbeidsvilkår. Rettsvirkningen av en lovlig arbeidsnedleggelse (streik) i en tariffkonflikt vil, for det enkelte medlem, være at arbeidsforholdet (arbeidsavtalen) suspenderes, det vil si settes ut av kraft for den tiden konflikten varer. I en slik konflikt er gjeldende avtaleverk suspendert, og gjelder derfor ikke.

Etter LOs og NTLs vedtekter er det LO Stat som er part i hovedtariffavtalen i staten og i Spekter. I resten av overenskomstsektoren er det forbundet som er part i tariffavtalene. Det er derfor LO Stat eller forbundet som kan fatte vedtak om arbeidsstans etter først å ha innhentet godkjenning fra LO.

Ved streik, eller mulig streik, vil www.ntl.no være en viktig kilde til oppdatert informasjon.

Streikeuttak
Det er LO Stat eller forbundet som avgjør hvordan en streik skal gjennomføres og omfanget av streiken.

Generalstreik
Samtlige medlemmer innen det berørte tariffområdet tas ut i streik.

Punktstreik
En del av medlemmene innen det aktuelle tariffområdet tas ut i streik. Disse streiker på vegne av alle medlemmene i tariffområdet. Selv om bare noen medlemmer eller virksomheter streiker, omfatter konflikt alle medlemmer og tillitsvalgte i tariffområdet. Dette betyr at normal kontakt med arbeidsgiver hjemlet i avtaleverket skal opphøre. Kontakt hjemlet i lovverk (for eksempel AMU og tilsettingsutvalg) skal gå som normalt.

Vanligvis følger en opptrappingsplan, slik at man etter noe tid ender opp med en generalstreik.

Streikestøtte
I forbindelse med streik opphører arbeidsgivers lønnsplikt. Forbundet utbetaler derfor streikestøtte til de medlemmene som er i streik. Størrelsen på streikestøtten fastsettes av forbundsstyret avhengig av streikens omfang.

Ved punktstreik vil de medlemmer som er i streik få utbetalt streikestøtte tilsvarende netto lønn. Dette fordi de som er tatt ut i streik streiker på vegne av alle medlemmene og skal derfor ikke tape økonomisk.

Ved generalstreik utbetales et fast daglig beløp til de streikende. Beløpets størrelse fastsettes av forbundsstyret. Det eksakte beløp og reglene for tildeling fås ved henvendelse til forbundskontoret.

Streikestøtte er ikke skattepliktig inntekt.

Sympatiaksjoner
Forbundet kan iverksette arbeidsstans (streik) til støtte for lovlig konflikt innenfor egne og/eller andre forbunds tariffområder. Regler for sympatiaksjoner er hjemlet i de respektive hovedavtaler.

Politisk streik
Forbundet, eller LO, kan vedta politisk streik/aksjon for å påvirke myndighetene til å ta et bestemt standpunkt i en sak. For at en slik streik skal bli ansett for å være lovlig, er det en forutsetning at formålet med streiken/aksjonen ikke er å framtvinge forandringer i de tariffmessig ordnede forhold. Deltakelse i politisk streik er, i motsetning til tariffstreik, frivillig og som regel av kortvarig karakter.