NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Medlemslister Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

Tariffoppgjør

Hovedtariffoppgjør
I hovedtariffoppgjør sies overenskomsten og hovedtariffavtalen opp, og partene forhandler både om lønns- og arbeidsvilkår og sosiale bestemmelser. Hovedtariffoppgjør foregår normalt annethvert år.

Mellomoppgjør
Overenskomsten og hovedtariffavtalen inneholder bestemmelser om at man forhandler om lønn i annet avtaleår. Dette kalles mellomoppgjør. Overenskomsten og hovedtariffavtalen sies ikke opp i mellomoppgjør, og streikeretten er derfor normalt kun knyttet til lønn.

Uravstemning
I henhold til NTLs vedtekter skal tarifforslag sendes ut på uravstemning til medlemmene som omfattes av avtalen. Dette skjer i hovedoppgjør og ved avtaleopprettelse. Når partene har forhandlet fram en avtale, inklusiv lønnsregulering, sendes resultatet ut til medlemmene som kan stemme ja eller nei til avtalen. Uravstemning er en hjørnestein i fagbevegelsens demokrati og framforhandlede avtalers legitimitet. Det er derfor av stor viktighet at lokale tillitsvalgte bidrar høy deltakelse i uravstemninger.

Dersom et flertall av medlemmene stemmer ja, er avtalen vedtatt. Dersom et flertall stemmer nei, er avtalen forkastet og medlemmene kan bli tatt ut i streik.