NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Medlemslister Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte velges på forskjellig grunnlag. Noen velges med hjemmel i lov, noen med hjemmel i avtale og noen med hjemmel i NTLs vedtekter. Den tillitsvalgtes rettigheter og plikter, og hvem den tillitsvalgte representerer, er avhengig av hva slags tillitsvalgt vedkommende er.

Lovtillitsvalgte
Tillitsvalgte som er valgt med hjemmel i en lov vil som regel være valgt av og blant alle ansatte, og følgelig representere alle ansatte. Nedenfor følger en gjennomgang av noen slike typer tillitsvalgte.

Tillitsvalgte i henhold til arbeidsmiljøloven
Disse tillitsvalgte har sine rettigheter og plikter omtalt i arbeidsmiljøloven.

Valgreglene og funksjonstid er nedfelt i loven eller i en egen forskrift.

Hovedverneombud
Virksomhet med mer enn ett verneombud skal ha minst ett hovedverneombud, som har ansvar for å samordne verneombudenes virksomhet. Hovedverneombudet skal velges blant verneombudene eller andre som har eller har hatt tillitsverv ved virksomheten.

Verneombud
Det skal velges verneombud i hver virksomhet som går inn under arbeidsmiljøloven. Ved virksomheter som har mindre enn ti arbeidstakere, kan partene skriftlig avtale en annen ordning. Antall verneombud fastsettes i forhold til virksomhetens størrelse, arbeidets art og arbeidsforholdene for øvrig.

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
I virksomhet hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere, skal det værearbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og verne- og helsepersonalet er representert.

Tillitsvalgte i henhold til aksjeloven og stiftelsesloven
Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) inneholder bestemmelser om valg av styre for selskapet og om rett til å velge ansattrepresentanter til styret. Nærmere regler om denne retten, blant annet regler om hvordan valget skal foregå, hvem som har stemmerett og hvem som er valgbare, er fastsatt i en egen forskrift til loven. Tilsvarende bestemmelser finnes for stiftelser og er regulert i stiftelsesloven.

Tjenestemannsloven
Representanter i tilsettings- og innstillingsråd utpekes av organisasjonene, men representerer alle ansatte innenfor tilsettings- og innstillingsrådets virkeområde.

Avtaletillitsvalgte
Tillitsvalgte som er valgt med hjemmel i hovedavtale eller overenskomst med hovedavtalebestemmelser, velges i henhold til de bestemmelser som er nedfelt i avtalen. Slike tillitsvalgte velges av og blant medlemmer i et forbund eller innenfor en arbeidstakersammenslutning og representerer disse overfor arbeidsgiver i virksomheten eller på arbeidsplassen. Dette omfatter saker som medvirkning på hvordan arbeidsplassen skal organiseres og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles. Hovedavtale eller overenskomst kan fastsette nærmere bestemmelser om valg og valgbarhet av avtaletilltsvalgte.

Hovedtillitsvalgte
Den hovedtillitsvalgte har hele bedriften/virksomheten som virkeområde, og velges av og blant NTLs medlemmer i egen organisasjon eller arbeidstakersammenslutning.

Motpart er virksomhetens øverste ledelse.

Avdelings- og plasstillitsvalgte
Velges blant medlemmene i den enkelte avdeling/område og representerer disse overfor ledelse i avdelingen/området.

Organisasjonstillitsvalgte
Organisasjonstillitsvalgte er tillitsvalgte som er valgt med hjemmel i den enkelte organisasjons vedtekter. Pliktene er nedfelt i vedtektene, men rett til permisjon i forbindelse med vervet er avtalt i hovedavtale. Disse tillitsvalgte representerer medlemmene i den enkelte organisasjons interne styrende organer.

Eksempler på slike tillitsvalgte er tillitsvalgte på NTLs forbundskontor, representanter i NTLs forbunds- og landsstyre, medlemmer i styret i en landsforening, forening eller en avdeling.