NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Medlemslister Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

Verving og rekrutteringstiltak

Generelt
For deg som tillitsvalgt er det viktig å ha en god oppslutning fra flest mulig
kollegaer på arbeidsplassen. Verving og rekrutteringstiltak er således en viktig del av arbeidet for medlemmer og tillitsvalgte.

Innenfor noen av forbundets områder preges virksomhetene av en stor turnover (utskifting av medlemmer/tillitsvalgte), noe som betyr at det må gjøres en betydelig verveinnsats bare for å holde medlemstallet stabilt. Det beste grunnlaget for at du kan drive verving der du er tillitsvalgt, er selvsagt at du har god oversikt over nyansettelser i virksomheten. Du bør bruke bestemmelsene i den hovedavtalen som gjelder i din virksomhet, som pålegger bedriften å holde deg informert om ansettelser og å presentere nyansatte for den tillitsvalgte.

For NTL er det helt avgjørende at det stadig verves nye medlemmer. Derfor brukes det store ressurser på verve- og rekrutteringstiltak til blant annet vervepremier, oppsøkende arbeid og utvikling av brosjyremateriell. NTLs landsstyre har også vedtatt en egen vervestrategi (NTLs medlemsnett) som gir råd og stiller krav til organisasjonsleddene.

Organisasjonsavdelingen
En av organisasjonsavdelingens hovedoppgaver å legge forholdene til rette for at verving skjer ute lokalt av medlemmer og tillitsvalgte. Dersom du trenger råd om verving eller har spørsmål kan du kontakte organisasjonsavdelingen.

Verveansvarlig
Alle organisasjonsledd skal velge en vervansvarlig. Den verveansvarlige har det overordnede ansvaret for å utarbeide planer og tiltak for organisasjonsleddets vervearbeid. Hele styret har imidlertid et felles ansvar for planer og gjennomføring.

Medlemsbetingelser
Alle lønnstakere og studenter innenfor forbundets organisasjonsområde kan bli medlem av NTL, så sant de godkjenner forbundets vedtekter, jf. vedtektenes § 5 Medlemskap.

Vervepremier
NTL har egne vervepremier til dem som verver nye medlemmer. Du kan velge en premie for det første medlemmet du verver, eller du kan samle til en større premie som kan tas ut når det måtte passe for deg. Vervepremiene holder god kvalitet og praktisk nytteverdi. Premiene endres fortløpende.