NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Medlemslister Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

Forhandlings/arbeidsgivermotparter

Staten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ivaretar rollen som statens sentrale arbeidsgiver. Personaldirektøren i staten representerer statens interesser som part i sentrale forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår.

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidsgiverforeningen Spekter het tidligere NAVO og ble stiftet i 1993, for å være arbeidsgiverforening for statlige etater som ble fristilt, det vil si statlige foretak, aksjeselskap, stiftelser og lignende der staten eide hele eller deler av virksomheten. Siden har Spekter utvidet nedslagsfeltet sitt noe, men de aller fleste bedrifter som er medlemmer av Spekter har offentlig tilknytning, enten i form av eierskap eller finansiering.

Virke

Virke organiserer bedrifter innenfor handels- og servicenæringen i privat sektor. NTL har medlemmer i virksomheter som er tilsluttet helse, utdanning, kultur og frivillighet området (HUK), som blant annet omfatter folkehøgskoler, private høgskoler, barnehager, frivillige organisasjoner, museer og andre kulturinstitusjoner. I tillegg har NTL medlemmer som omfattes av landsoverenskomsten for Studentsamskipnader og overenskomsten for NKI-området.

Næringslivets Hovedorganisasjon NHO/Abelia/NHO Luftfart

NHO er den dominerende arbeidsgiversammenslutning i privat sektor. NHO er inndelt i landsforeninger. Landforeningen Abelia organiserer IKT-, kunnskapsbedrifter og forskningsinstitutter. NTL har hoveddelen av medlemmene i NHO-området i bedrifter tilsluttet Abelia. Forbundet har også et partsforhold med NHO Luftfart, men denne avtalen omfatter foreløpig bare medlemmene på Sandefjord Lufthavn Torp.