NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Medlemslister Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

Informasjon

NTL informerer for å synliggjøre forbundet og våre holdninger eksternt og internt. Vi arbeider for å påvirke opinionen, beslutningstakere og potensielle medlemmer.

Informasjonsutveksling mellom forbundets ulike organer og nivåer er avgjørende for at organisasjonen skal kunne fungere godt. I tillegg til saker som legges ut på nett og i sosiale medier for deling formidler forbundskontoret informasjon til alle organisasjonsledd i form av nyhetsbrev, rundskriv og annen post.

Kontakten fra det enkelte organisasjonsledd til forbundet er ofte knyttet til vedtektsfestede aktiviteter, medlemsforhold og enkeltsaker. Informasjon direkte til det enkelte medlem blir ivaretatt av NTL-magasinet, de ulike landsforeningenes egne informasjonskanaler og lokale tillitsvalgte.

Hjemmesidene - http://www.ntl.no

Nettstedet www.ntl.no er en kanal for kommunikasjon mellom forbundet, med­lemmer og tillitsvalgte. På nettsidene finner man både nyheter og fast informasjon, som kontaktinformasjon, politiske dokumenter og medlemsnett. I perioder med spesielle informasjonsbehov, ved lønnsforhandlinger eller behandling av statsbudsjett, bruker forbundet nettsidene for å gi oppdatert informasjon.

Medlemsnett

NTLs medlemsnett er en påloggingsnettside kun for NTL-medlemmer. Her finner du malverk, strategidokumenter og andre ting som vi ikke ønsker skal ligge åpent tilgjengelig. Som leder eller kasserer i et organisasjonsledd kan du ta ut medlemslister, registrere styreverv, rapportere årsregnskap, årsberetninger og vedlikeholde kontaktinfo om medlemmene i organisasjonsleddet.

Sosiale medier
NTL bruker forbundets Facebooksider aktivt for å spre nyheter og aktuelle saker for oss. Felles brukernavn er @NTLnorge på de sosiale mediene Facebook, Instagram og Twitter.

#mittntl
I 2014 startet vi arbeidet med å bygge opp #mittntl. Målet med dette var å bygge NTL-identitet ved deling av bilder. Vi ønsker at medlemmer og tillitsvalgte viser fram sin NTL-hverdag via denne hashtaggen.

Web2print

Web2Print er NTLs bestillingskanal for trykt materiell. Her finner du både ferdiglagde standardtrykksaker og malverk som lar deg generere NTL-trykksaker med din egen tekst og bilder tilpasset ditt eget organisasjonsledd eller egen arbeidsplass. Vervemateriell, plakater og strøartikler er gratis, mens enkelte større ting som rolluper koster penger.

Nyhetsbrev

NTL sender ca en gang i måneden ut nyhetsbrev til alle ledere i organisasjonsleddene våre. Det er fint om du som tillitsvalgt videresender dette til dine medlemmer.

Rundskriv

Forbundet bruker rundskriv for å informere organisasjonsleddene. Rundskrivene er gitt bokstavbetegnelser som angir spredningen. A-rundskriv sendes til alle forbundets organisasjonsledd og til distriktskontorene til LO stat, LO og AOF. B-rundskriv sendes bare til NTLs landsforeninger og foreninger. K-rundskriv er forbeholdt til informasjon til kassererne og S-rundskriv sendes til studielederne i NTLs organisasjonsledd.

NTL Magasinet

NTL-Magasinet er NTLs eget medlemsblad med aktualitetsstoff fra NTLs aktiviteter og fra fagbevegelsen og arbeidslivet forøvrig. Bladet har ti utgaver i året og lages av en redaksjon ansatt i LO Media, uavhengig av NTLs ledelse. Nettsiden til NTL Magasinet er www.aktuell.no.